SWOT

datum publikace 09.04.2012

SWOT analýza - analýza pro odhalení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb daného subjektu. SWOT srováná interní prostředí firmy s externím prostředím firmy. Slouží jako podklad pro stanovení firemní strategie a cílů.

SWOT analýza by měla hledat rovnováhu mezi schopností interního prostředí firmy a působením externího prostředí, tedy okolí firmy. SWOT analýza obsahuje několik strategii vyhodnocení:

  • MAX-MAX strategie - maximalizací silných stránek – maximalizovat příležitosti
  • MIN-MAX strategie - minimalizací slabých stránek – maximalizovat příležitosti
  • MAX-MIN strategie - maximalizací silných stránek – minimalizovat hrozby
  • MIN-MIN strategie - minimalizací slabých stránek – minimalizovat hrozby

Swot analýza bez řádného vyhodnocení nemá smysl. Je třeba vždy zjištěné faktory v jednotlivých kvadrantech: 

  • silné stránky - Strenghts
  • slabé stránky - Weaknesses
  • příležitosti - Opportunities
  • hrozby - Threats

řádně vyhodnotit. K tomu slouží rychlé vyhodnocení nebo využití kombinace více metod např. matice vztahů, metoda párového porovnání, Paretova analýza apod. Je třeba eliminovat subjektivní názory ve prospěch objektivních a také najít faktory, které firma umí skutečně ovlivnit. To je důležité proto, aby firma dokázala strategii realizovat vlastními zdroji. Více naleznete na SWOT analýza. Najdete zde i vzor SWOT analýzy ke stažení.

Někdy je také SWOT analýza nazývána jako matice SWOT.

Personální SWOT analýza

Tato metoda se také začala používat i pro odhalení potenciálu pracovníků. Personální SWOT pracuje se silnými a slabými stránkami pracovníků, příležitosti pro např. dosažení pracovní pozice, nových dovedností apod., hrozby např. ztráty pracovního místa, neuplatnění stávajících dovednosti apod.

SWOT analýzu si mohou vypracovat pracovníci, kteří chtějí najít nové pracovní místo a nebo je také ji možné použít pro odhalení potenciálu zaměstnanců a jejich dalšího rozvoje. 

Obor

Myšlenky poradce

„Účinné změny začínají u Vás“ více >>

Martina Václavíková

Moje babička říkávala: Ryba smrdí od hlavy. A když se dědovi něco nelíbilo, říkal, že dotyčný: Káže vodu a pije víno. I když se nám takové výroky nemusí líbit, je v nich lidová moudrost, která dokáže změnit svět nejen vaši firmu. Lidé v organizaci mají vzácnou schopnost, přizpůsobit se prostředí, které pro ně manažeří vytvářejí. Chcete-li účinné změny, které budou navíc rychlé a levné, začněte se ptát, jak k danému problému sami jako manažeři příspíváte. 

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie