Analýza efektivnosti investic

datum publikace 21.05.2008

Analýza efektivnosti investic

Rozvoj firmy se v jednotlivých etapách svého vývoje téměř neobjede bez investic. Správně se rozhodnout do jaké investice vložit prostředky a úsilí je s využitím poradce nebo se znalostí analýzy, která je zde pro Vás popsána.

Související články

Jedním ze strategických rozhodnutí manažerů firmy je rozhodnutí o investicích. Investice ovlivňují budoucnost a efektivnost firmy. Slouží několik let a proto mohou být pro firmu zdrojem přírůstků/výnosů, ale i zatěžujícím břemenem firemní ekonomikypředevším fixními náklady.
Finanční teorie chápe investici jako vynaložení zdrojů za účelem získání užitků, které jsou očekávány v delším časovém období.

Investice mohou být :

  • kapitálové investice (hmotné i nehmotné) - nákup strojů, pozemků, projektů, know-how apod.
  • finanční investice - nákup cenných papírů, akcií, podílů za účelem získání výnosu

Samozřejmě zde se každý začne ptát – Existuje ideální investice? Tedy investice vysoce výnosná, bez rizika a ještě se rychle splatí. Odpověď je bohužel negativní. Takové požadavky na investici jsou totiž protichůdné. Vysoce výnosná investice je vždy riziková. Nízko riziková investice se splácí dlouho.
Právě nyní se potřebují manažeři rozhodnout do jaké investice má smysl „jít“ a do které ne. K rozhodování jim slouží kritéria.

Kritéria rozhodování o investici:

  • výnosnost - vztah mezi výnosy, které investice za dobu své existence přinese a náklady, které její pořízení a provoz stojí
  • rizikovost stupeň nebezpečí, že nebude dosaženo očekávaných výnosů
  • doba splácení investice - rychlost přeměny zpět do peněžní formy

Postup hodnocení investic

Podstatou je porovnání vloženého kapitálu (nákladů na investici) a výnosů, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových nákladů a ročních výnosů za dobu životnosti
investice. Výnosem je pak přírůstek čistého zisku a odpisů (cash flow), které se vracejí do firmy v ceně prodaných výrobků nebo služeb.

Postup hodnocení investic zahrnuje:

1. Odhad jednorázových nákladů na investici.
Odhad zahrnuje u strojních investic pořizovací cenu majetku, která se obvykle sestává z nákupní ceny plus nákladů na dopravu, montážní a instalační náklady, clo apod. U ostatních nákladů není odhad již tak přesný, zejména u stavebních nákladů, výzkumných a vývojových nákladů, ekologických nákladů, apod.

2. Odhad budoucích výnosů a rizika.
Zisk a odpisy jsou hlavními položkami výnosů. Výpočet vychází z odhadu budoucích tržeb a nákladů, a to jak fixních tak variabilních. Investice obvykle vyvolá přírůstek zásob, růst tržeb zvyšuje pohledávky. Růst obou položek vyvolává potřebu dodatečných zdrojů, rozdíl mezi přírůstkem oběžných aktiv a krátkodobých pasiv označujeme pak jako změnu čistého pracovního kapitálu

3. Výpočet nákladů na kapitál vlastní firmy.
Při hodnocení investice se musí počítat s náklady, které stojí kapitál. Financuje-li firma celou investici vlastním kapitálem, nákladem je požadovacý výnos z kapitálu vyjádřený ve výši MÍRY dividend z akcií. Je-li investice plně financována úvěrem, tedy cizími zdroji, pak je nákladem úrok z úvěru. Pokud firma nedosáhne v tomto případě zhodnocení investice alespoň v této výši, znamená to, že pracuje se ztrátou. Většinou se použijí průměrné kapitálové náklady,
kombinace obou zdrojů, které se vypočtou jako aritmetický průměr

i = w u * u (1 – D s) + w u * N vk

i = průměrná míra kapitálových nákladů (podniková diskontní míra)
D s = sazba daně z příjmu (v %)
w = váhy jednotlivých kapitálových složek (dané % z celkových nákladů)
u = % úroků z úvěru
N vk = % nákladů vlastního kapitálu

4. Výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů.
Mezi jednorázově vynaloženými náklady na investici a očekávanými výnosy, které plynou řadu let, existuje značný časový posun. Faktor času obecně způsobuje, že dnešní hodnota peněz je cennější než jejich hodnota v budoucnu. Výnosy tedy musíme přepočítat na stejnou časovou základnu, kterou bývá obvykle rok pořízení investice. Totéž platí i o nákladech, pokud jsou vynakládány déle než rok. Budoucí hodnotu tedy přepočítáme na současnou hodnotu. Jde o peněžní sumu, která musí být investována, pokud má být ve stanovené době získána zpět, větší o očekávané výnosy.

SH = BH / ( 1 + i ) n

SH = současná hodnota budoucích příjmů
BH = budoucí hodnota, tj očekávaná hodnota CF v daném období
i = úroková míra
n = doba použitelnosti investice 

Metody hodnocení efektivnosti investic

Zhodnotit investici z hlediska předchozího postupu ještě nestačí. Je vhodné se zabývat efektivnosti investice. Efektivnost hodnotíme skrze tyto metriky:

1. Čistá současná hodnota (Net Present Value of Investment).
Vypočte se jako rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných cash flow a počátečními náklady na investici.Čistá současná hodnota se považuje za základní a prvotní metodu hodnocení investice.
2. Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return – IRR)
Je definováno jako diskontní úroková míra, při které je současná hodnota očekávaných budoucích cash flow z investice rovna současné hodnotě investičních výdajů
3. Doba návratnosti (Pay back Metod).
Doba návratnost je takové období, za které tok výnosů (budoucí cash flow) přinese hodnotu rovnající se nákladům na investici
4. Rentabilita investice (Return on Investment ROI).
Vypočte se jako podíl průměrného ročního čistého zisku a nákladů na investici

Chcete-li znát skutečný stav firmy, nechte si vypracovat Finanční analýzu, zde.

Jana Sovová

Diskuze k článku

od: Darina Pálková

Dotaz vloženo: 9.2.2010

Dobrý den, píšu bakalářkou práci a zajímal by mě postup výpočtu 4isté současné hodnoty a doby návratnosti investice a jaké údaje potřebuji pro jejich výpočet.
Předem děkuji za odpověď.

Darina Pálková

reagovat

Obor

Metoda

Norma

Vojtěch Bednář

Vojtěch Bednář

Poradenství (poradce), Management, leadership , Komunikace (Public Relations),…

Petr Hlušička

Petr Hlušička

Psychologie/Terapie, Lidské zdroje, Management, leadership

Radka Hošková

Radka Hošková

Komunikace (Public Relations), Marketing, Média

Monika Kolková

Monika Kolková

Kvalita - Systémy řízení (ISO,IATF, AS), Psychologie/Terapie

Ivona Machová

Ivona Machová

Poradenství (poradce), Vlastní cesta - osobní rozvoj, Psychologie/Terapie,…

Marek Mitáček

Marek Mitáček

Kvalita - Systémy řízení (ISO,IATF, AS), Management, leadership , Informační…

Michaela Opletalová

Michaela Opletalová

Poradenství (poradce), Management, leadership , Informační technologie, Kvalita…

Jiří Střelec

Jiří Střelec

Poradenství (poradce), Kvalita - Systémy řízení (ISO,IATF, AS), Management,…

Pavel Trvaj

Pavel Trvaj

Kvalita - Systémy řízení (ISO,IATF, AS), Management, leadership , BOZP…

Martina Václavíková

Martina Václavíková

Management, leadership , Poradenství (poradce), Marketing, Lidské zdroje

Poradci

Myšlenky poradce

„Stát má armádu právníků, soudců, kteří stejně vše hodnotí až po boji.“ více >>

Pavel Trvaj Pavel Trvaj

Pokud jsem si nastavil pravidla pro dodržování legislativních požadavků v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce, tak je to fajn.  V reálném čase se však jedná o „popsaný“ papír. Abych si zajistil aktuálnost uvedených dokumentů i v budoucnu, tak je třeba předpisy neustále přezkoumávat, aktualizovat a doplňovat nové požadavky. Jedním ze systémových nástrojů je aplikace a případná certifikace podle norem ISO 14001 a OHSAS 18001.

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace