Výpis článků - BOZP | bezpečnost práce | požární ochrana

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je obor zabývající se opatřeními, pravidly, procesy, legislativními nařízeními, jejichž smyslem je omezit nebo snížit rizika vedoucí k poškození zdraví v pracovním prostředí. Patří sem hodnocení rizik, kategorizace prací, osobní ochranné pomůcky, pracovní oděvy, hygiena, pracovní úrazy apod. 

Požární ochrana se zabývá opatřeními zabraňující vzniku požárů a minimalizací jeho účinku na majetek a lidský organismus. 

BOZP | Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Nedílnou součástí řízení firmy je i starost o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Firma musí plnit příslušné  požadavky a zásady, jak chránit zaměstnance, snižovat možnost výskytu nemocí z povolání a eliminovat možnosti vzniku pracovních úrazů. BOZP vyžaduje systémový přístup. 

Správně nastavený systém zajišťuje firmám a managementu především: 

 • prevenci před vznikem nežádoucích stavů 
 • úsporu na případných sankcích kontrolních orgánů

Neznámé nejsou ani případy, kdy krizové stavy a sankce znamenali ukončení podnikání. 

Dodržováním základních zásad BOZP je plněna jedna z povinností zákoníku práce v této oblasti. Školením BOZP a řidičů referentských vozidel je rovněž plněna další ze základních povinností plnění zákoníku práce.

Zásady BOZP 

Mezi základní požadavky při plnění zásad BOZP patří:

 • vytvoření relevantní dokumentace BOZP
 • provedení kategorizace prací 
 • tvorba registru rizik
 • pravidelné kontroly BOZP
 • vytvoření přehledu legislativních požadavků
 • doklady pro provádění vstupních školení nových zaměstnanců
 • naplnění relevantních právních požadavků (analýza rizik, kategorizace prací, lékařské prohlídky, havarijní situace, kontroly BOZP, pracovní úrazy, přidělování osobních ochranných pracovních prostředků, havarijní připravenost apod.) 
 • provedení školení BOZP

Uvedené aktivity řeší osoby odborně způsobilé v prevenci rizik. V praxi se někdy používá označení Technik BOZP.

Školení BOZP

Základní povinností organizací je provedení školení BOZP případně řidičů referentů podle zpracovaných postupů. Obsahem školení jsou následující oblasti:

 • Zákoník práce § 301 a § 302.
 • Zákoník práce § 106
 • Občanský zákoník 
 • Seznámení s nebezpečími a riziky
 • Pracovní úrazy a jejich hlášení
 • Závodně preventivní lékařská péče
 • Pracoviště se zvýšenou hladinou hluku 
 • Pracovní podmínky žen a mladistvých
 • Základní pracovně bezpečnostní pravidla
 • Bezpečnostní barvy, značky a signály
 • Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
 • Ruční manipulace s materiálem
 • Základní podmínky skladování a použití regálů
 • Tlakové nádoby k dopravě plynů
 • Žebříky a jejich používání
 • Lokální tepelné spotřebiče a zdroje tepla
 • Základní bezpečnost el. zařízení
 • Elektrické spotřebiče a spotřební elektronika
 • Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
 • Úklidové práce a související prostředky
 • Ergonomie pracoviště se zobrazovací jednotkou
 • Řízení vozidla pro služební účely.

 

Technik BOZP

Technik BOZP není správný pojem. Tento název se používá v praxi v běžné mluvě. Správně označení je dle legislativy osoba odborně způsobilá v prevenci rizik. Jedná se o fyzickou osobu zajišťující úkoly v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Plán BOZP

Plán BOZP - povinnost zpracovat Plán BOZP vzniká, jsou-li naplněny zásady NV 591/2006 Sb., přílohy 5.

Vyberte si článek

Zrušit

Informace z praxe do mého emailu

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie