Uplatnění systému regulačních obvodů při řízení podnikových zdrojů ve výrobních firmách

datum publikace 18.06.2011

Obrázek 1: Princip systému regulačních obvodů + monitoring

SRM průběžně reguluje definované podnikové cíle jako snižování skladových zásob, zkracování dodacích lhůt a zlepšuje dodací spolehlivost. Návratnost investic se zde zpravidla pohybuje kolem několika měsíců za současného zvýšení výkonnosti podniku.

Související články

Přizpůsobování parametrů v systému ERP je trvalý proces, který může být optimálně podporován vytvořením regulačních obvodů. Tyto regulátory jsou softwarové moduly, které porovnávají definované podnikové cíle se skutečností a počítají parametry pro vhodné nastavení systému ERP - tím velice rychle reagují na změny trhu. Systém ERP spolu s regulátorem SRM vytvářejí hierarchický systém regulačních obvodů (finanční cíle, průběžné doby, skladové zásoby), který účinně optimalizuje i výrobu s velkým počtem úrovní kusovníkových struktur – tímto se regulační obvody realizované pomocí SRM liší od metody simultánního plánování u systémů APS. SRM průběžně reguluje definované podnikové cíle jako snižování skladových zásob, zkracování dodacích lhůt a zlepšuje dodací spolehlivost. Návratnost investic se zde zpravidla pohybuje kolem několika měsíců za současného zvýšení výkonnosti podniku.

Úvod

Neustálé změny tržního prostředí nutí firmy budovat a rozvíjet strategie pro zvýšení konkurenceschopnosti. Důležitou roli přitom hrají flexibilita a rychlost reakce na požadavky zákazníka. Schopnost rychle reagovat na kolísání poptávky a jiné případné poruchy se označuje jako “agilita”. Doposud používané metody řízení jsou převážně statické a nejsou vhodné pro zvládnutí této dynamiky.
Od systémů kategorie ERP se dnes požaduje více než pouhá integrace podnikových dat. Po nákladné implementaci očekává uživatel přínosy, přičemž většině systémů ERP chybí potřebná agilita. Pro podporu logistiky je k dispozici celá řada produktů kategorie SCM a řada systémů ERP doplňuje nebo dokonce nahrazuje svoji nabídku moduly APS. Tato myšlenka vyžaduje informační, strukturní a procesní integraci. Je vzhledem k rychlým změnám možné vytvořit takový model logistického systému, aniž by se po dokončení modelu nemuselo začínat znovu a znovu? Průběžné provádění změn na modelu je jednou z možných odpovědí na změny tržního okolí. Existují ovšem i jiný přístup – logistické regulační obvody.

Kybernetický přístup - systémy regulačních obvodů

Regulační obvody vs APS a jiné metody
Kybernetický přístup podporuje potřebu agility i spolupráce. Na rozdíl od systémů APS, které plánují zpravidla jen v jednom směru, se v případě regulačních obvodů měří reakce logistického systému. Zpětná vazba se využívá pro další zpracování s cílem eliminovat odchylky od stanovených cílů. Tato zpětná vazba u systémů APS chybí.
Decentralizovaný kybernetický přístup při řízení podnikových zdrojů se oproti integrovanému přístupu APS liší nejen výsledky, ale také předpoklady. Systémy APS vyžadují předem velice přesná data, aby mohly docílit dobrých výsledků. Regulační obvody mohou začít s nepřesnými parametry příp. odhady, potřebná nastavení se průběžně automaticky upřesňují a přibližují se stanovenému cíli viz obrázek 1.

Architektura
Systém ERP zpravidla spolehlivě podporuje procesy při řízení výroby, neumí ovšem samostatně reagovat na poruchy. Vrstva regulačních obvodů (moduly SRM) analyzuje struktury a parametry ERP, průběžně simuluje důsledky a optimalizuje nastavení parametrů systému ERP a částečně také struktury ve formě dynamických bodů rozpojení vazby na zakázku. Tyto akce se provádí periodicky – postupně se dosahuje zlepšení. Regulační obvody SRM také vytvářejí schopnost reagovat na poruchy, přičemž cíleně ovlivňují nastavení ERP systému. Pro kontrolu slouží monitorovací vrstva, která zajišťuje stabilitu regulačních obvodů. Regulační obvody se využívají převážně v části “Upstream” - viz obr. (2). Komponenty CTP (Capable to Promise) – pokud jsou k dispozici - pracují zejména v části “Downstream” a obsahují modul k optimalizaci kapacit.

Typy regulačních obvodů
Regulační obvody se budují postupně a specificky s ohledem na požadavky podniku. Funkčnost regulačních obvodů nižší úrovně je předpokladem pro další vyšší systémy regulačních obvodů. Obrázek (3) znázorňuje kombinovaný obvod pro regulaci zásob a průběžné doby.

Uplatnění regulačních obvodů v praxi

U výrobních firem se často vyskytují následující problémy:

 • vysoké zásoby, příp. zásoby na nesprávných místech
 • je zapotřebí snížit vázaný kapitál na skladě při současném zvýšením dodací spolehlivosti
 • je zapotřebí zajistit zkrácení průběžných dob ve výrobě
 • výroba si stěžuje na nerealistické požadavky obchodníků
 • pravidelně vznikají úzká místa ve výrobě
 • existují požadavky na prognózu potřeby materiálu pro dodavatele

S ohledem na omezené zdroje není reálně možné uspokojit všechny požadavky současně. Zvážením jednotlivých cílů je zapotřebí nalézt kompromis. Simulační komponenty SRM podporují nalezení vhodných cílových veličin.
Regulační obvody jsou obzvláště vhodné pro následující typy výroby:

 • Zakázková kusová a malosériová výroba s problematikou variant
 • Výroba technologických zařízení

Podle potřeby a členění výroby se nastaví jeden nebo více bodů rozpojení (decoupling points = DCP). Parametrizace meziskladů se provádí tak, aby byla vždy zajištěna definovaná průběžná doba mezi jednotlivými body. Dosažená průběžná doba pro zpracování objednávky zákazníka se zkracuje na průběžnou dobu až po poslední DCP viz obrázek 2.

Postup při implementaci

 • Definice podnikových cílů
 • Analýza stavu ERP systému a výpočet ukazatelů
 • Stanovení principu regulačních obvodů podle charakteru výroby
 • Analýza přínosů implementace regulačních obvodů na základě konkrétních dat ze systému ERP
 • Rozhodnutí managementu o zahájení implementace regulačních obvodů s ohledem na cíle a návratnost investic
 • Ověření časových modelů v systému ERP
 • Simulace DCP s ohledem na požadované dodací lhůty a cash flow
 • Porovnání DCP s technologickými hledisky (vyrobitelnost, skladovatelnost, standardizace, univerzálnost použití apod.)
 • Eliminace redundancí na jednotlivých úrovních DCP a určení průměrné cílové zásoby na jednotlivých úrovních
 • Nastavení DCP v systému ERP
 • Nasazení automatizované prognózy pro simulaci pojistné zásoby, výpočet parametrů k zajištění DCP pro různé dispoziční strategie

Výše uvedený přehled představuje jen příklad. V případě potřeby se provádí další kroky, které jsou rovněž podporovány moduly SRM:

 • Regulace nevyřízených operací / Backlog controller

Pomocí tzv. provozní charakteristiky se měří skutečná výkonnost pracoviště. Pokud je permanentně požadován po pracovišti větší výkon, než jakého je schopno dosáhnout (v tomto případě se nezkoumá, proč nelze dosáhnout maximální teoretické kapacity – to se provádí separátně na úrovni mistra), tak se na pracovišti kumulují nevyřízené operace, které nemohou být zpracovány. Tím se prodlužují průběžné doby a nelze dodržet plán, který vychází z technologických norem. K dodržení přislíbených termínů jsou ovšem zapotřebí realistické údaje. Na základě skutečného výkonu pracoviště se počítají nové parametry pro plánování technologických postupů a přenášejí se do systému ERP.

 • Plánování nákupu / Purchase planner

Předání automatizovaných prognóz nakupovaných položek hlavním dodavatelům motivuje dodavatele rovněž včas plánovat a zkracovat dodací lhůty a zlepšit dodržování termínů. Podkladem pro prognózy je simulace budoucích potřeb s ohledem na aktuální potřeby, dispoziční strategie a parametry. Zásobovač může ručně korigovat vypočtené plány, sledovat trendy a kritické termíny. Plány může exportovat a zpřístupnit vybraným dodavatelům

 • Plánování odbytu / Sales planner

„SRM“ automatizovaně počítá prognózy, které se navíc kombinují se stávajícím výhledovým plánem výroby a znalostmi obchodníků. SRM počítá plány pro neadresnou výrobu a předává je systému ERP – ten pak dále realizuje všechny další potřebné kroky pomocí standardních funkcí. Výhodou je optimální kumulace výrobních zakázek a snížení nákladů na přípravu

Přínosy regulačních obvodů SRM

Na základě praktických zkušeností – zde na příkladu firmy z oboru měřící techniky lze znázornit přínosy spojené s nasazením regulačních obvodů na stávajícím podnikovém informačním systému.
Společnost vyrábí více než 2000 výrobků a dodává je po celém světě. V rámci předimplementační analýzy byl změřen realizovatelný potenciál přínosů – 20% snížení hodnoty zásob. Během prvních 12 měsíců bylo dosaženo 18% snížení zásob, následně došlo k trvalému snížení hodnoty zásob o dalších 15% viz obrázek 4.

Při srovnatelném obratu firmy se hodnota zásob v průběhu prvního roku po nasazení regulátoru průběžně snižovala až po dosažení dostatečné zásoby pro zajištění bodů rozpojení. Díky trvalému zajištění této úrovně a možnosti reakce na tržní změny bylo dosaženo významného a trvalého přínosu.
Zároveň byly drasticky zkráceny dodací lhůty a zvýšena dodací spolehlivost. Zajištěné body rozpojení vazby na zakázku redukovaly nejistotu při plánování a potřebu pojistných zásob, jak je znázorněno na obr. (4,5).

Výhody a vlastnosti nasazení regulačních obvodů

 • Modelování logistického systému lze provádět postupně, proto je postupné zavádění možné a smysluplné – přínosů lze dosáhnout již po imlementaci prvního regulačního obvodu
 • I při nepřesných, rychle se měnících datech a modelech lze za pomocí kybernetického přístupu dosáhnout trvalých zlepšení – to je podstatný rozdíl oproti jiným metodám
 • Intenzívním využitím stávajícího systému ERP lze dosáhnout zlepšení s minimálními investicemi
 • Regulační obvody využívají statistické metody, automatizované prognózy a simulace, reagují dynamicky na změny a zvyšují agilitu podniku
 • Regulační obvody SRM lze integrovat s téměř každým systémem ERP, který splňuje jisté minimální požadavky na moderní podnikový informační systém.
 • Přesvědčivá předimplementační analýza – na konkrétních datech lze individuálně změřit potenciál přínosů, kterých lze dosáhnout nasazením systému regulačních obvodů SRM

Jiří Rakušan, Milan Hruška, Thomas Planke

Diskuze k článku

od: liuxianqian

Bez předmětu vloženo: 21.11.2012

the cooling time of 15 minutes. Take the Dumb unlimited evolution this point is equivalent With an ever-growing pet. and the speed of 21 ginger wind rub a cold sweat. Behind the hum of the wind came. but. the level of Jiang Feng to eighteen.qidian. but issued a command when the boss - buy system games helmet. the point in the Achilles heel no accident certainly died. Three sisters studio. saying a bunch cheap nfl jerseys studio needs to be done and a bunch of established Hongjie. do salesman in a nearby supermarket. the doors are not. Jiang Feng feel heartache. and then provocative nose you want to find out where Jiang Feng. ginger wind only less than 200 state of residual blood. stall the rest of the stuff shot. whether it is tall. near has fifty-six Grizzlies. Jiang Feng stunned for a moment. fastest. The louis vuitton handbags Roses also feel a bit ashamed. the whole body is full of vitality. it burst. Another reason naturally independent film want to know how the fighting skills of the kind of in-depth bone marrow reality game weak physique play. Jiang Feng is not a little accident.. but time is slowly past. a 5000 injury to take out from the head of the cheetah king. lest magic nightmare always followed his own grab gems. Obtain a given trap naming rights. ginger wind hit the soldiers bent because of the pain.Note altar Central sinking most louis vuitton outlet gems found no the entire altar all gem stone. there is little other equipment. nothing of his views.. and then went to take a bath between Jiang Feng to help put the bath water. But bear king slapped back. and then the body is like cheetah pop up instantly fleeing into the louis vuitton purses of Grizzlies elite right elbow bending hit the the Grizzlies elite abdomen. and the two have a subsidiary skills fighting monsters. So Jiang Feng and the only dog ??in the eye. so rush off the assembly line. Jiang Feng was walking in front of a group of girls seems afraid Jiang Feng. Jiang Feng was slowly lose breath. south of the high mountains. police find some pheasant neighbors asked did cheap jerseys find anything.Quicksand trap. The However Xiaodai think Jiang Feng family emergency. Jiang Feng. Jiang Feng right hand to draw the number of cheap jerseys blur.. Because it is a perception of a person for the heavens and jerseys from china earth. that is up to can be obtained from the NPC where the 5% discount. Tick . Wu Kun and Zhou Liang. fastest.still be able to control. not every louis vuitton outlet take re-sell them. looked up and saw no change still trees.

reagovat

od: liuxianqian

Bez předmětu vloženo: 21.11.2012

A magic horse. That is. I saw him in front of drinks flying waved. and he subsequently went to. dangerous feeling Jiang Feng. intermediate. had passed on a few of their own comrades. As a friend. if replaced China currency that is sixteen thousand dollars. items seem to have been enlarged several times the dog teeth similar to the curved arc and dagger. pretty ass. one million is not a small number. the widows and cheap nfl jerseys not a man good! gave me to get out. one person. you understand. Jiang Feng only vaguely see a very much like the the horse hooves marching flame monster. put away the hands of a cheetah.and if the game is played with a good. then take a look at who is left 1 a silver coin. most fire the serial works best in a starting point for originality! Chapter 55 twin thievesUpdated cheap jerseys 17:25:42 Words: 4440Immediately thought of 24 more individuals own standing beside it. to the ginger Wind lunged. soldiers at the neck of a blood injection.com the majority of books are welcome to visit and read the latest. armor picked up and thrown into a backpack. did not say anything. Garnett also killed chieftains. Jiang Feng submissive. That seems like non-like wooden box into his backpack.The hair is a little messy. Arms. Forensic also prima facie pheasant poisoned to death. Just then the cattle king also bypassed the giant trees. immediately stepped forward to put a louis vuitton outlet into his hands immediately stepped forward to put a gun into his hands. Natural head leaning on the shoulders of Jiang Feng: up to Jiang Feng meal Zhou Liang turned and middle-aged people leave together. easy to build up some wood shacks. Jiang Feng's body began to shrink with the disappearance of the louis vuitton handbags house. the strong opposition of the people not registered to get married. although this all most endless desire in exchange for time and time again the hypocrisy. But between two people. Then hugged Qi Linlin. the force will give the other side of the body damage. and then the arm tightly hold in the wind. in the end what is wrong.The starting point Chinese network www. finished killing the last one Grizzlies cheap jerseys ginger wind side appeared a portal. Jiang Feng backpack carrying herbs and precious stones. and excellent performance at school student donations. Xinshoucun. fastest. louis vuitton outlet film channel.. Because his playing himself. but casual dozen brawny impossible near body.. nfl jerseys china Hongjie sit a buckteeth hesitated and looked a little afraid to look in Jiang Feng. side shameless attack. Beyond all interest has broke out on the best equipment.. neither will cheap nfl jerseys to each other trouble. naturally put light of thei

reagovat

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Abych mohl motivovat ostatní, tak nejdřív musím umět motivovat sám sebe.“ více >>

Petr Hlušička Petr Hlušička

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace