Management je schopnost řídit, vést skupiny pracovníků tak, aby společně dosahovali záměrů firmy, zájmové skupiny nebo jiných stanovených cílů. Management je náročný a komplexní proces systémového řízení firmy nebo organizace. Do managementu patří především tyto aktivity - tvorba strategie, plánování, organizování, nastavení systému a procesů, rozhodování, vedení lidí, kontrola, řízení zdrojů a následný rozvoj jak zaměstnanců, tak firmy jako celku. 

Úrovně a typy managementu 

Management je třeba nastavit podle velikosti, rozsahu, typu a zaměření firmy, ale také dle odpovědnosti, potřebných znalostí a dlouhodobosti plánování a rozhodování. Obecně platí, že čím větší firma, tím více úrovní. Také platí - čím více úrovní, tím větší ztráty zdrojů a zkreslování informací. Úrovně managementu mohou být: 

 • Vrcholové řízení - TOP management - manažeři na této úrovni mají hlavní poslání ve strategickém vedení  (strategickém řízení) firmy tzn. definují vize, strategie, mise, cíle. Určují tedy především směr firmy do budoucnosti. Díky tomu  často musí rozhodovat na základě nepřesných informací a odhadů chování trhu. 
 • Střední management - jedná se o manažery, kteří řídí větší organizační celek (např. výroba, logistika, kvalita, …). Z příkladů vidíte, že daná řízená oblast zasahuje větší část firmy, prostupuje jí.  Jejich horizont rozhodování je v řádu měsíců až 1-2 let. Někdy se tato úrověň nazývá taktické řízení. 
 • Základní management - někdy se také potkáte s pojmem management první linie. Je to proto, že jsou to vedoucí, kteří jsou nejblíže zaměstnancům. Řídí je napřímo. Typické pozice jsou například vedoucí, teamleader, mistr, vedoucí projektu apod. 

Řízení firemních zdrojů 

Management využívá a optimalizuje využití dostupných zdrojů. Mezi ně patří například: 

 • finanční zdroje
 • přírodní zdroje
 • energetické zdroje 
 • technologické zdroje
 • lidské zdroje HR
 • Informační zdroje 

Termín "management" může odkazovat také na lidi, kteří řídí nějakou organizaci, ať už na vrcholové řídící pracovníky, tak na každého pracovníka, který řídí sebemenší počet lidí. Jde o umění řídit a využívat poznatky dalších vědeckých disciplín.

KDO JE MANAŽER | MANAGER

Manažer je vedoucí pracovník, který k dosažení požadovaných výsledků využívá zaměstnanců, členů týmu. Jeho výkon je dán výkonem týmu a ne tím, že osobně vyřizuje dílčí úkoly za pracovníky. Manažer má organizovat práci týmu a vytvářet jim takové prostředí a podmínky, aby pracovníci na základě požadovaných znalostí a dovedností zvládli práci vykonat sami. 

Interim management

Každá firma potřebuje management. Někdy se dostane do situace, kdy potřebuje nový pohled, ráznějšího  / krizového manažera nebo odborně zaměřeného manažera. Na tyto situace existuje interim management.  Najmete si na předem určenou dobu, za předem stanovených podmínek manažera. Zadáte mu úkol a necháte si předkládat výsledky.

Online webináře pro manažery | leadery

Průběžně připravujeme školení, webináře, které si můžete pustit kdykoliv, kdy se Vám to hodí. 

Co je to porada

Porada je hlavní nástroj managementu. Slouží k předávání informací a rozhodování. Jedná se o setkání skupiny pracovníků, kteří mají společné organizační začlenění, téma, projekt nebo jiné zaměření. Jde o skupinu lidí, kteří potřebují sdílet informace. Vědět kdo na čem pracuje, co bude dělat v následujícím období, co se změnilo v zakázkách apod. Porada má jasný cíl, periodu opakování, program a vedoucího porady. Hlavním výstupem z porady je zápis.  

Porady a jejich typy

Porady jsou různé a podle jejich zaměření se pak odvíjí účastníci, způsob vedení porady, délka porady a další důležité charakteristiky. Každá porada se řídí / vede jinak. Je to z důvodu odlišného způsobu práce, výstupů a hlavně cílů. V praxi se potkáte s těmto typy porad: 

 • Strategická porada 
 • Taktická porada 
 • Operativní porada 
 • Organizační porada 
 • Informační porada 
 • Kreativní porada 
 • ….

Zápis z porady

Zápis z porady je nezbytným výstupem každé porady. Jde hlavně o to, aby si všichni účastníci porady si odnesly stejné informace a ne vlastní představy. Je třeba podotknout, že často je zápis právně závazný. Je třeba věnovat pozornost i jeho formální stránce. Také je třeba, aby zápis byl ihned po poradě k dispozici všem účastníkům nebo lidem, kteří se závěry porady musí řídit.  Zápis by měl minimálně obsahovat: 

 • Organizační body  - název porady, datum, účastníky, program, předané podklady 
 • Klíčové informace poskytnuté účastníky 
 • Závěry obsahující rozhodnutí manažera 
 • Úkoly

Jak efektivně vést porady

V našem Elearningu vás naučíme jak efektivně vést porady a řídit úkoly. 

Úkol | Úkoly

Úkol je konkrétní aktivita, která má být v daném čase realizována. Úkol zadává nadřízený manažer svému pracovníkovi. Základem je to, že pracovník musí být způsobilý úkol splnit. Tedy má na něj kvalifikaci, odbornou způsobilost, potřebné nástroje a kapacitu. Úkoly jsou často zadávané na poradě.

Úkol musí obsahovat CO - co se má udělat, KDO - kdo má úkol provést, TERMÍN - do kdy má být úkol splněn. Úkoly jsou minimálně děleny na: 

 • rutinní (jednoduchý) úkol
 • náročný úkol

Je třeba si uvědomit, že každý úkol se zadává, kontroluje zcela jinak. Pokud manažer nezohlední náročnost úkolu, sklízí pak neplnění, prodlužování termínu, nekvalitu výsledku, či jiné neduhy. Naučíme vás úkoly zadávat a kontrolovat v naší znalostní linii Jak správně vést porady a řídit úkoly