Plnění závazků v období pandemie COVID-19

datum publikace 15.03.2020

Podnikatelské závazky v době pandemie

V době nouzového stavu se může stát, že někteří podnikatelé nebudou schopni zajistit nasmlouvané zakázky, plnit své povinnosti. Jaké mohou nastat stavy a jak je správně řešit z pohledu práva rozebrali a připravili odborníci ze spolupracující advokátní kanceláře Urbášek & Partners. 

Související články

Síření koronaviru COVID-19 vede k přijímání ochranných opatření státu. V nouzovém stavu vzniká řada otázek pro podnikatele. Řada podnikatelů není schopna plnit své povinnosti řádně a včas anebo se mohou do této situace v důsledku aktuálních opatření vlády brzy dostat. Po celý víkend řešíme situaci našich klientů a v návaznosti na jejich dotazy jsme udělali krátký přehled možných situací. 

Následná nemožnost plnění závazků

V případě, kdy nebude podnikatel objektivně schopen dostát svým závazkům vůbec (tedy ani později, ani jinak), přichází v úvahu institut tzv. „nemožnosti plnění“. Aby se jednalo o nemožnost plnění, musí existovat překážka objektivně trvalá. Jinými slovy, pokud dlužník může splnit svou povinnost později nebo pokračovat v plnění později, nejedná se o nemožnost plnění. Jiná situace nastává, pokud strany uzavřely tzv. fixní závazek, což je situace, kdy je zřejmé, že na pozdějším nebo změněném plnění nemají zájem. 

K zániku závazku v důsledku nemožnosti plnění může dojít i v případě, že není možné splnit pouze část závazku, pokud se to nedotkne zbytku plnění. 

Pokud nastane nemožnost plnění, 

zaniká závazek (smlouva) bez dalšího, tedy není třeba žádného úkonu. 

Ale pozor! I přes to může trvat povinnost hradit škodu nebo smluvní pokuty. K zamezení odpovědnosti za škodu je vždy nutné informovat ihned druhou smluvní stranu o tom, že není možné závazek splnit, popř. splnit další povinnosti dle toho, o jakou smlouvu se jedná. 

Změna okolností a další důsledky

Pokud nejsou splněny podmínky nemožnosti plnění a dlužník neplní své závazky řádně a včas, dostává se do prodlení. Navíc přichází v úvahu také odpovědnost za vady.

Pokud by v důsledku aktuální situace došlo k hrubému nepoměru mezi právy a povinnostmi stran (například u nájmů apod.), přichází v úvahu mimo jiné i povinnost stran smlouvy obnovit jednání o smlouvě. Nepoměr může spočívat např. v nárůstu nákladů na dodávky plnění nebo ve výrazném snížení hodnoty plnění jedné strany. 

Vyšší moc

Na častý dotaz klientů potvrzujeme, že s dílčími výjimkami lze Pandemii Covid-19 doprovázenou ochrannými opatřeními ze strany státu považovat za zásah vyšší moci. V takovém případě není dlužník odpovědný za porušení smlouvy a není tedy povinen k náhradě škody, která tím druhé straně vznikne. 

To se však nevztahuje na smlouvy uzavírané až po vzniku pandemie a vyhlášení omezujících opatření nebo v době, kdy bylo možné toto očekávat, nebo pokud neplnění povinností nastalo z jiného důvodu. Je třeba si však uvědomit, že ani zásah vyšší moci obecně nezbavuje dlužníka některých smluvních povinností (např. smluvní pokuty), to se ale smlouva od smlouvy liší.

Závěr:

Pokud máte jakýkoli problém a spadá pod některý z výše uvedených případů, pak jsme snad dali základní informaci. Postup stran a důsledky současné situace pro plnění smluv, bude záležet na individuálních okolnostech jednotlivých smluv. 

Doporučujeme tak vyhledat s předstihem konkrétní smlouvy, zhodnotit možnosti jejich plnění, shromáždit podklady, navrhnout řešení situace z obchodního pohledu a zkontrolovat, zda nejsou výše uvedené možnosti mezi stranami vyloučeny či zda nejsou upraveny jinak.

Pokud již víte, že nebudete schopni dostát svým závazkům řádně a včas, informujte o tom ihned protistranu a vyzvěte ji k jednání. Konečně, je v zájmu obou stran dohodnout se na překlenutí tohoto období, např. prodloužením lhůty k plnění, slevě z ceny, posunutí dodávek aj., s cílem minimalizovat ztráty a negativní důsledky do budoucna.

Adéla Gajdová, Nikola Antlová, Martina Pilařová, Marek Vavrous

Diskuze k článku

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Za manažera výsledky nikdo sbírat nebude.“ více >>

Jiří Střelec Jiří Střelec

Hlavní prací manažera je dosahovat se svým týmem výsledků ve prospěch firmy. Ty je však potřeba prokázat. Ne vždy jsou výsledky snadno viditelné v reportingu, zvláště jedná-li se o měkké metriky. Manažer potřebuje mít neustále otevřené oči a každou změnu, výsledek, závěr si uvědomit, popsat a sdělovat ostatním.  

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace