Zaměstnavatel musí vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí, pracovní podmínky a to vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je ze zákona povinnen přijímat opatření k předcházení riziku.

Testování tam, kde hrozí riziko nákazy 

Plošné testování nemůže nařídit každý zaměstnavatel. Opatření formou testování musí být adekvátní situaci a vykonávané práci. Testování je nezbytné a vhodné tam, kde hrozí riziko nákazy. Typickým příkladem tak bude zdravotnictví nebo potravinářství. 

Pokud nastane situace, že se zaměstnavatel rozhodne zaměstnance testovat, musí vyřešit: 

  • otázky, které souvisí se zpracováním citlivých osobních údajů 
  • průběžné vyhodnocování, zda aktuální situace nezbytně vyžaduje plošné testování. 

Zaměstnavatel to platí test na covid

Toto testování musí být provedeno na náklady zaměstnavatele, jelikož jde o preventivní opatření ochrany zdraví na pracovišti. Pro zaměstnance jde o příjem ve formě povinného plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce a takový příjem není předmětem daně z příjmů. 

Zaměstnavatel nemůže zaměstnance přinutit udělat si test, pokud plošné testování není adekvátní k situaci a vykonávané práci. 

 

Hospodářská komora České republiky od srpna jedná s vládou o možnosti zákonné povinnosti testování zaměstnanců na COVID. Masivní testování ale bude znamenat vyšší náklady pro zaměstnavatele a nutnost zvýšit kapacitu laboratoří ze strany státu. Povinnost testovat by znamenala zátěž firem ve formě vyčlenění vhodného prostoru, přísnějších hygienických pravidel a zapojení kvalifikovaného personálu.

Měření teploty ano

Pro úplnost informací dodáváme, že měření teploty z čela může zaměstnavatel provádět. Toto potvrdil Úřad pro ochranu osobních údajů s tím, že naměřená teplota není zaznamenána ve spojení se jménem nebo jinými údaji umožňujícími identifikaci dané osoby (tím pádem nejde o zpracování osobních údajů ve věcné působnosti GDPR). Úřad pro ochranu osobních údajů k tomu ale doplnil, že oprávnění ztratí svoji podstatu v okamžiku, kdy pomine nouzový stav.

K eRoušce nemůžete nutit

Další hojně diskutovanou otázkou je i uložení povinnosti zaměstnancům používat aplikaci eRouška v pracovním (služebním) telefonu. Tato aplikace je založena na dobrovolnosti a nelze nikoho nutit k jejímu používání, ani v případě služebního telefonu jako pracovního prostředku přiděleného zaměstnavatelem.

Urbášek & Partners