Jedná se o základní velmi jednoduché nástroje, které pomáhají managementu a specialistům kvality stabilizovat procesy, zvyšovat úroveň kvality, identifikovat neshody, vizualizovat stavy apod. 7 nástrojů kvality jsou základními metodami pro trvalé zlepšování procesů.

Důvod vzniku nástrojů kvality

Každá firma potřebuje pokud možno vyrábět výrobky a poskytovat služby na poprvé správně. Každá oprava, nebo chyba, která by se dostala až k zákazníkovi je velmi drahá. Stručně by bylo možné důvody shrnout následovně:

 • doložit skutečně dosaženou kvalitu
 • zefektivnit práci s daty, fakty, informacemi
 • získat skutečně významné faktory úspěchu
 • pracovat jen na smysluplných problémech
 • pracovat v týmu odborníků

V dnešní době, ale již nestačí jen prokázat kvalitu, ale neustále ji zvyšovat. K tomu slouží filozofie trvalého zlepšování kvality a především prostřednictvím procesů. K tomu slouží 7 nástrojů kvality, které mají managementu pomáhat stabilizovat procesy a zvyšovat úroveň kvality.

Základními nástroji pro zlepšování kvality firmy jsou:

Nástroj / metoda kvality  Smysl, poslání metody
1. Sběr dat a třídění informací slouží k získání faktů o skutečně odvedené práci
2. Grafy - vývojové diagramy vyjasňují posloupnost prací/činností, ale také k ověření vhodnosti míst ke sběru dat a informací
3. Histogramy rozdělení četností - jedná se graf pro znázornění získaných faktů  a jejich četnosti. Slouží jako podklad pro rozpoznání závislostí.
4. Paretova analýza analýza pomáhá identifikovat nejvýznamnější příčiny a jejich vliv
5. Ishikawův diagram jedná se o digram sloužící k identifikování příčin problémů
6. Korelační analýza hledá, zda existuje vztah mezi sledovanými veličinami
7. Regulační diagram znázorňuje data v čase a pomáhá odhalit nežádoucí chyby a neshody

Použití 7 nástrojů kvality 

Nástroje je možné používat samostatně nebo všechny na jednou. Závisí na typu firmy a řešeném problémů. Dříve se přednostně používaly v seriové výrobě. Tam se pak více začalo uplatňovat SPC Statistické řízení procesů. Vznikla řada SW podpůrných nástrojů, které dnes zpracování a analýzu dat hodně ulehčují. Tam, kde není třeba používat statistické řízení, dostačuje 7 nástrojů kvality. 

Pro svoji jednoduchost a snadnost použití se dnes nástroje používají i:

 • ve službách - cukrárna, hotel, ..
 • při přípravě SW - kontrola a vyhodnocení chyb
 • marketingu
 • Public relations
 • Management se v rámci reportingu a hodnocení bez nástrojů kvality neobejde
 • apod. 

V mnohých případech si pracovníci ani neuvědomují, že používají jeden z uvedených nástrojů kvality. 

7 nástrojů kvality je zaměřeno na práci s tzv. hard daty. Tedy těmi, které naměříme nebo jsme schopni především uchopit pomoci čísel. Bohužel ne všechno je možné zpracovat pomocí hard dat. Někdy je třeba pracovat se soft daty. Na práci s nimi se zaměřuje 7 nástrojů kvality nových

Vyžadujte od svého poradce kvalitní přístup na základě ověřených metod!

Potřebujete-li trénink / školení na danou metodu kontaktujte naše poradce.