Balanced Scorecard

datum publikace 23.04.2012

Správně propojené měřitelné ukazatele vedou ke splnění strategie

Balanced Scorecard (BSC) - metoda pro strategické hodnocení výkonnosti firmy finanční i nefinanční. Využívá se pro tvorbu, zavedení i aktualizaci strategie, vyvážení požadavků zájmových skupin, pro rychlý a jasný přehled o podnikání. K hodnocení se využívají výkonnostní ukazatele KPI. Jedná se vlastně o měřitelný způsob dosahování strategie při dodržení principu příčina-následek.

Související články

Proč implementovat strategický manažerský systém Balanced Scorecard

Realizace firemní strategie nutně potřebuje správný systému řízení (strategické prostředí), soustavu ukazatelů výkonnosti a jejich vzájemné propojení. Slabinou většiny dosavadních modelů řízení je zásadní orientace pouze na finanční ukazatele. To souvisí s tlakem majitelů a investorů na vysokou návratnost vloženého kapitálu a rychlý vysoký růst hodnoty firmy. Tento tlak bohužel velmi často preferuje krátkodobý výkon na úkor dlouhodobého růstu nebo stability.

Co to je model Balanced Scorecard (BSC)?

Systém Balanced Scorecard (dále i BSC) je jedním z nejkomplexnějších modelů strategického systému měření výkonnosti. Metodu definovali Robert S. Kaplan a David P. Norton. V rámci své praxe ve firmách pochopily omezenou schopnost pouhých finančních ukazatelů pro stanovení, měření a kontrolu úspěšnosti realizace firemní strategie. Poznali také potřebu vytvoření komplexního modelu, který umožní skutečné objektivní měření. 

Model BSC pomáhá převést strategii firmy do konkrétních plánů a měřítek a vytváří strategickou zpětnou vazbu s informací o úspěšnosti realizované strategie. Plně zachovává finanční měřítka (metriky), ale doplňuje je o další 3 tzv. perspektivy, tvořící nový rámec systému měření výkonnosti.

Čtyři perspektivy dle autorů dostatečně postihují klíčové oblasti strategického prostředí firmy a umožňují kontrolu všech strategických cílů. Perspektivy jsou:

 • Finanční - zisk, ziskovost, cash flow, výnos kapitálu, návratnost kapitálu, …
 • Zákaznická - počet zákazníků, podíl na trhu, ziskovost zákazníků, …
 • Interních procesů - náklady procesu, doba cyklu, počet neshod, obrátka zásob, ...
 • Učení se a růstu - počet školení, počet nových znalostí, počet nových produktů, …

BSC nastavuje měřitelné ukazatele do rovnováhy v jednotlivých perspektivách. Měřítka jsou ukazatelem rovnováhy, mezi výstupními (výsledky předchozího úsilí) a hybnými silami budoucí výkonnosti. Z tohoto pohledu je BSC vhodný nástroj k řízení dlouhodobé strategie.

Jak se model BSC vytváří?

Model BSC se tvoří shora dolu, tedy od úrovně strategické jednotky (SBU – Strategy Business Unit) jako celku dolů, přes jednotlivé části, útvary až po jednotlivce. SBU je základem, protože každá SBU musí mít stanovenu a popsánu svoji strategii. Implementovaný model strategického prostředí BSC je pro okolí firmy signálem, že firma je strategicky řízena. To v případě skutečného provádění akcí znamená, že má perspektivu dlouhodobého rozvoje a růstu.
Postup zavedení BSC má tyto základní kroky:

 1. Vytvoření týmu  - týmu, který pak následně řídí model BSC v jednotlivých SBU
 2. Vyjasnění firemní strategie a scénářů strategie
 3. Definování cílů, měřítek (KPI)
 4. Převedení cílů do 4 perspektiv BSC
 5. Kontrola vztahů příčina a následek
 6. Rozpad cílů a měřítek do organizačně nižší složky až na jednotlivce
 7. Přenos cílů do grafické podoby – mapa strategie
 8. Převod cílů a strategie do taktických plánů a operativních úkolů
 9. Zpětná vazba – analyzování měřítek výkonnosti firmy a uplatnění nově získaných znalostí

Je jasné, že vytváření funkčního modelu BSC je týmová práce, řízená vrcholovým managementem
a dotýkající se všech pracovníků firmy. Ti musí principy modelu pochopit a pochopit konkrétní přínos plnění svých úkolů pro naplnění firemní strategie. Model kromě přenesení cílů do reálného života nastavuje rovnováhu mezi měřítky a tím vede k dlouhodobému stabilnímu rozvoji celé firmy. Proces zpětné vazby zvyšuje efektivitu používání modelu a podporuje změny vnitřního prostředí.

Velký význam má vizualizace. Podporuje nejen komunikaci strategie pracovníkům, ale také znázorňuje logiku firemní strategie  - nejenom říkáme co chceme dělat, ale říkáme jak to budeme dělat a kontrolovat.

Není nutné zavedení BSC hned od začátku zavádět do všech úrovní firmy. Než si management a vybraný tým BSC zažije, je vhodnější využít BSC pro první organizační úroveň (oddělení, divizi, podnikatelský segment...) a pak postupovat dálebalanced scorecard bsc metoda - postup zavedenă­.jpg až na jednotlivé pracovníky.

Obr. 1  BSC postup zavádění – Kaplan a Norton

Jaké jsou výhody modelu?

Výhodou modelu BSC je uvědomění si a používání vztahu příčina a následek. Jednotlivé cíle a metriky BSC jsou propojeny do logických návazností a umožňují jasné určení příčin a následků (hybných sil a měřítek výkonnosti). Například zvýšení znalosti pracovníků v oblasti realizace zakázek vede ke snížení času realizace a počtu vad a neshod. To zkracuje termín dodávky a zvyšuje spokojenost zákazníka, která může znamenat větší objem zakázek nebo vyšší cenu a tedy i zisk.balanced scorecard (bsc) metoda - vztah mezi činností a metrikami

 

Obr. 2  Vztah příčina a následek a vliv činnosti na měřitelné ukazatele– Kaplan a Norton

Hybná síla - lepší znalost pracovníků - tak má za následek růst zisku firmy. Správné pochopení toho principu a správné nastavení cílů a měřítek BSC tak jednoznačně ukazuje způsob chování směřujícího k zvyšování výkonnosti a hodnoty firmy.

Závěr

Firemní strategii popsanou v modelu Balanced scorecard můžeme snadno představit všem pracovníkům.
Pracovníci snadno a prakticky najdou své místo v modelu BSC a svůj podíl na plnění strategie celé firmy. To je to, co potřebuje management od pracovníků – přispět k realizaci strategie.
Propojením BSC se systémem odměňování, pak podpoříme zájem pracovníků na plnění dlouhodobých cílů firmy a její strategie.

Zdeněk Forman

Diskuze k článku

od: Václav Cempírek

dotaz vloženo: 27.11.2013

Vážený pane,
velmi se mi líbí Váš příspěvek, mám problém s otevřením dvou schémat - BSC postup zavedení a BSC vztah mezi činnostmi a metrikami. Je možné se k těmto dostat?
Z příspěvku čerpáme možnou aplikaci do disertační práce "Systém řízení zpětné logistiky". V literatuře z Německa jsem rovněž objevil model resp. metodu BSC pro řešení reverzní (zpětné logistiky).
V každé úrovni lze nastavit ekonometrické vztahy, Vy některé uvádíte.
Děkuji za Vaši odpověď a jsem s pozdravem
Václav Cempírek
Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
tel.: 607 935 278

reagovat

Obor

Myšlenky poradce

„Je lepší než popsat stohy dokumentace, nakreslit 1 schéma, obrázek.“ více >>

Jiří Střelec Jiří Střelec

Nejen ISO, AS, OHSAS, CMMI ... a další normy po nás chtějí, popsat co a jak děláme. Většina kvalitářů, manažerů jen popisují texty a ty se kupí. Je to velmi snadné napsat větu. Nejde o větu, jde o to, aby ji lidé pochopili a použili. Normy nám neříkají však jak popsat náš systém řízení. Na rovinu, doba je uspěchaná a lidí nemají čas číst stohy papírů. Informace se na ně valí ze všech stran. Na výš při dlouhém dokumentu si již nepamatují, co bylo na začátku. Obrázek nebo schéma se čte rychleji a také se lépe pamatuje. Co kdyby systém byl vytvořen jako interaktivní model schémat, obrázků a doplňujících textů? Hledejte, kdo ví jak.

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace