Finanční analýza

datum publikace 23.04.2012

Finanční analýza firmy - zdravá firma - metody

Finanční analýza - poskytuje informace o finančním zdraví firmy. Finanční analýza zpracovává základní data z účetnictví a z ostatních dostupných zdrojů informací - manažerské účetnictví, informace o odvětví, výroky auditora apod.

Související články

Hledáte další ekonomické ukazatele klikněte na EVA - přidaná hodnota.

Finanční analýza je nezbytným nástrojem finančního řízení firem v tržních ekonomikách. Jejím hlavním úkolem je poskytovat informace o finančním zdraví podniku. Aktivity firmy jsou sice zachyceny v účetnictví firmy, které je schopno poskytnout prvotní a často hlavní ekonomická data, avšak samo o sobě diagnózu firmy neurčuje. Za účetním zpracováním musí následovat analýza jeho výsledků.

Hlavními zdroji údajů pro finanční analýzu jsou:

 • běžně dostupné údaje, které poskytují finanční výkazy jako je rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz o cash flow, výroční zpráva, výroky auditora
 • údaje z interních zdrojů, které běžně dostupné nejsou, jako jsou údaje z finančního a manažerského účetnictví a kalkulací

Základní metody finanční analýzy

A. Procentní rozbor
B. Poměrová analýza

Postup finanční analýzy zahrnuje tyto kroky:

 1. Výpočet poměrových ukazatelů za sledovanou firmu
 2. Komparativní analýzy - srovnávání poměrových ukazatelů s odvětvovými průměry
 3. Trendová analýza - hodnocení poměrových ukazatelů v čase
 4. Hodnocení vzájemných vztahů mezi poměrovými ukazateli pomocí - pyramidových rozkladů, bonitních modelů, bankrotních modelů
 5. Návrh na opatření – jako podklad pro finanční řízení a plánování

Soustavy ukazatelů

Finančně ekonomickou situaci firmy lze analyzovat pomocí značného počtu ukazatelů. Nevýhodu tohoto přístupu je, že jednotlivé ukazatele mají sami o sobě omezenou vypovídací schopnost , neboť charakterizují pouze určitý úsek činnosti firmy. K posouzení její celkové situace se proto vytváří soustavy ukazatelů označované také jako analytické systémy nebo modely finanční analýzy.

 • Pyramidové rozklady - jedná se o hierarchicky uspořádané soustavy ukazatelů, které slouží k identifikaci logických a ekonomických vazeb mezi ukazateli jejich rozkladem. Např. rozklad rentability vlastního kapitálu ROE. Rozklad ROE ukazuje, kam je třeba zaměřit úsilí při zvyšování rentability firmy
 • Účelové soustavy ukazatelů:
  • Bonitní (diagnostické modely), které se snaží pomocí jednoho syntetického ukazatele vyjádřit finanční situaci, resp. pozici firmy. Z časového hlediska je lze zařadit do analýzy „ex post“, která je orientována retrospektivně a vede k poznání příčin, jež podnítily současnou situaci firmy. Např. Quick test, který poskytuje možnost s poměrně velmi dobrou vypovídací schopností ohodnotit analyzovanou firmu. Při jeho konstrukci bylo využito ukazatelů, které nesmějí podléhat rušivým vlivům a navíc musí vyčerpávajícím způsobem interpretovat informace z účetních výkazů.
  • Bankrotní modely (predikční modely), které představují jakési systémy včasného varování, neboť podle chování vybraných ukazatelů indikují případné ohrožení firmy. Cílem analýzy „ex ante“ je předvídat jak se bude firma v nejbližších 3 až 5 letech vyvíjet a poukázat s časovým předstihem na případné ohrožení finančního zdraví , předvídat vážnější ekonomické potíže, či dokonce bankrot firmy. Např. Altmanův model

Chcete-li znát skutečný stav firmy, nechte si vypracovat Finanční analýzu, zde.

Jana Sovová

Diskuze k článku

Obor

Myšlenky poradce

„Většina firem má skvělého pracovníka pana ONO. Málo kdo ho dokáže skutečně najít.“ více >>

Pavel Trvaj Pavel Trvaj

Nejlepší jsou na poradách a v řešitelských týmech vyjádření typu – „Měli bychom udělat...“, „Udělejte to nějak...“, „Mělo by se....“, „Však On to někdo udělá...“. Všechny tyto věty vlastně zadávají práci panu ONO. Když se však hledá splnění úkolů, výsledky není možné najít pana ONO. Prostě neexistuje. Každý si myslel, že pan ONO je někdo jiný než on sám.

Zadáváte-li jakýkoliv úkol, vždy je třeba jasně se dohodnout s konkrétním řešitelem. Osobou odpovědnou za vyřešení úkolu. To ještě nestačí, je třeba přidat i termín do kdy úkol potřebuje mít firma splněn, jaký má být konkrétní výstup.

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace