FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) - metoda, která hodnotí možné problémy a selhání jednotlivých kroků procesů. Hledá konkrétní příčiny vzniku vad, problémů a zamezení vzniků následných ztrát.

Historie

Historii metody FMEA lze dosledovat do 40-tých let, kdy americká armáda hledala metodu, jak se vyvarovat chyb u jimi používaných strojů a zařízení. Následně se metoda přes kosmický výzkum, letectví dostala až do automobilového průmyslu, kde zaznamenala největší rozšíření. Zde se již pak stala nedílnou součástí velké rodiny nástrojů, které ovlivňují kvalitu. Metoda byla standardizována prostřednictvím dokonce několika dokumentů – MIL-P-1629, APQP,ČSN EN 60812, atd.

Princip

Princip této metody je založen na kvantifikaci častosti poruch, jejich závažnosti a snadnosti jejich detekce:

1. Nejprve je potřeba najít možné poruchy a:

  • Určit následky těchto poruch a tyto ohodnotit podle závažnosti
  • Určit příčiny těchto poruch a tyto ohodnotit podle častosti výskytu
  • Určit kontrolní mechanismy, jak těmto poruchám zabránit a toto ohodnotit podle pravděpodobnosti úspěchu těchto mechanismů zabránit určeným poruchám.

2. Z těchto tří parametrů se pak pronásobením vypočítá tzv. koeficient rizika, jenž nám po seřazení určí ty poruchy, na které je potřeba se zaměřit.

3. Následně se pro stanovené poruchy stanový způsob, jak jim předejít a celá analýza se může znovu spustit – tentokrát k ohodnocení efektivnosti stanovených opatření zabránit poruše a nalezení nových rizikových poruch.

Postup aplikace FMEA

Příprava
Před vlastní metodou je potřeba nejprve provést několik kroků, které nám pomohou správně FMEA provést.

1. Jako první krok je nutné si stanovit, co chceme vlastně analyzovat, např. kterou část výrobku, jakou část procesu. K tomu můžeme využít například metody SIPOC, Process Map, určení konkrétní součásti pro hodnocení.

2. Pak si jasně stanovit požadavky na analyzovaný produkt. Zde můžeme využít metod QFD, C&E Matrix.

3.Nyní je nutné svolat tým odborníků, kterých se daný analyzovaný produkt nějak dotýká, a kteří budou FMEA aplikovat. Je nutné, aby tento krok byl proveden pečlivě, pokud např. bude chybět při návrhu nového výrobku pracovník servisu, pak chybí velice cenný zdroj znalostí možných problémů.

Vlastní metoda FMEA

1. Následně se provede soupis všech možných problémů, které mohou nastat (zde je možné využít metodu Brainstorming), do tabulky. Optimální je využít nějakého nástroje, např. FMEA formuláře, kdy na každý řádek se napíše jeden problém (tzv. Failure Mode).

2. Nyní se ke každému problému napíší následky tohoto problému - opět co jeden následek, to jeden problém.

3. Pak se u každého problému napíší možné příčiny tohoto problému - opět, co jedna příčina, to jeden řádek. (můžeme využít metodu Ishikawova diagramu).

4. Následně se pro každý problém, jeho následek a příčinu připíše způsob, jak ošetříme, abychom takovýto problém odhalili případně zajistili aby vůbec nenastal).

5. Jakmile máme vše vypsáno v přehledné tabulce, začneme přidávat koeficienty.

  • Nejprve začneme s následky poruch a podle závažnosti přidělíme koeficient od 1 do 10-ti, kde 10 je nejhorší možný. (přidělení tzv. „Severity“ koeficient)
  • Následně procházíme jednotlivé příčiny poruch a podle předpokládaného výskytu opět přidělíme koeficient od 1 do 10-ti, kde 10 je nehorší možný (přidělení tzv. „Occurence“ koeficient)
  • Pak procházíme tzv. kontrolní mechanismy, které mají možné problémy odhalit nebo jim předejít a těmto opět přidělíme koeficient od 1 do 10-ti, kdy 10 nejhorší možný stav. (přidělení tzv. „Detection“ koeficient)

6. Následně všechny koeficienty v daném řádku vynásobíme („Severity“x“Occurence“x“Detection“) a dostaneme tzv. RPN číslo, jenž opět zapíšeme na daném řádku. Toto RPN číslo nám udává míru rizika daného problému.

7. Jakmile projdeme všechny řádky, nastává čas všechny RPN čísla vyhodnotit a nalézt ta, na která zaměříme naši pozornost (nejvhodnější je využít Pareto metodu). U těchto čísel doplníme opatření, která podnikneme pro minimalizaci možnosti jejich výskytu, přidáme termín a odpovědnu osobu.

8. Provedeme opatření, která jsme si stanovili v předchozím bodu.

9. Nyní je možné pokračovat dalším krokem a znovu ohodnotit jednotlivé problémy, jejich následky i příčiny a zjistit, jak námi zvolená opatření jsou vhodná.

Pokud je FMEA dobře zdokumentovaná, lze ji využít při návrhu dalších obdobných výrobků či služeb v budoucnu.

Příklad(y) použití FMEA

Metoda FMEA se dá aplikovat v mnoha typech produktů a často se podle těchto typů i pojmenovává, takže můžeme najít DFMEA – FMEA aplikovaná v designu výrobku (Design Fmea), PFMEA – FMEA uplatněná u procesu (Process FMEA), S/C FMEA – FMEA aplikovaná v systému či konceptu (Systém/Koncept FMEA). Samozřejmě FMEA lze použít pro ohodnocení rizik projektu, poskytované služby, návrhu software.

FMEA je aplikovatelná v:

Tato metoda je aplikovaná snad ve všech možných odvětvích, kde chceme něco zlepšit, ať už je to výroba, vývoj, dodávání služby.

Potřebujete-li trénink / školení na danou metodu kontaktujte naše poradce.