Odhalte skutečné kompetence kandidátů - AC/DC centrum

Nabídka na assessment centrum - kompetenční model

Metoda Assessment i Development Centra patří mezi velmi spolehlivá a komplexní řešení, jak při výběru konkrétních lidí, tak i k jejich dalšímu rozvoji. Nejedná se o jednu metodu nebo aktivitu, ale o celý postup obsahující řadu dílčích kroků sestavených na mírů aktuálním potřebám klienta. Kroky na sebe navzájem navazují nebo jsou realizovány paralelně. Účastníci budou absolvovat komplexní diagnostikou pracovních dovedností a schopností, včetně modelových situací a individuálních pohovorů.

Související články

Vlastní cesta metodu AC/DC obohacuje o nové prvky - účastníci si sami budou kreativně utvářet vlastní cestu ke svému rozvoji (paralelně budou hodnotitelé spolupracovat s nadřízenými) a budou využívat znalostních linii viz www.vlastni-poznani.cz.

Určeno pro management
Doba trvání  1 den (podle konkrétních potřeb firmy)
Počet kandidátů  max 5 nebo i více dle požadavků
Hodnotitelé Jiří Střelec, Petr Hlušička a další 

Fáze I – Před konáním AC/DC

V rámci této etapy dojde na základě spolupráce mezi Vlastní cestou a zadavatelem v rámci analýzy pracovní pozice ke stanovení vhodných kritérií, které budou posuzovány. Kritéria budou nastavena vždy na aktuální potřebu zadavatele. Fáze obsahuje: 

 • Analýzu pracovní pozice a stanovení vhodných kritérií v rámci kompetenčního modelu
 • Tvorbu podoby konkrétního AC/DC
 • Výběr a přípravu hodnotitelů (2 hodnotitelé zadavatele a 2 hodnotitelé Vlastní cesty)
 • Souhlas účastníků se zpracováním jejich osobních údajů

Trénink hodnotitelů 

V této fázi také hodnotitelé Vlastní cesty natrénují hodnotitele Zadavatele na standardizovaný proces hodnocení a schválený kompetenční model. Ukáží ji nejen jak pracovat s realizovanými metodami a modelovými situacemi, ale hlavně co mají sledovat, jaké výstupy si mají připravovat. Proběhne komplexní příprava posuzovatelů na dané AC a na integraci jejich výstupů a pozorování. 

Zapojení manažerů z praxe 

Vlastní cesta za roky spolupráce s vlastními zákazníky může podle pracovní pozice zařadit do hodnotící komise i manažery z praxe. Manažery, které poradci Vlastní cesty roky připravovali nebo připravují na manažerskou pozici nebo mají dlouhodobou partnerskou spolupráci a velmi dobré zkušenosti. Tím se zvýší praktičnost a zaměření na konkrétní pracovní pozici při zachování objektivity. Pro kandidáty se zvýší hodnota komise s ohledem na hodnocené zkušenosti. 

Fáze II – Realizace Assessment Centrum/Development Centrum

Použité metody a techniky budou odpovídajícím způsobem upraveny na předpokládaný kompetenční model daných pozic a stanovená kritéria z předchozí etapy. Dále jsou navíc do programu zařazeny techniky, které mohou svými výstupy obohatit vlastní analýzu silných a slabých stránek kandidáta. Součástí AC/DC jsou standardizované psychologické testové baterie s použitím výhradně ověřených, funkčních testových metod s vysokou mírou vypovídací hodnoty. V průběhu AC/DC bude realizováno následující:

 • Odborná psychologická diagnostika 
 • Modelové situace 
  • praktické znalosti 
  • praktická cvičení
  • týmová cvičení
 • Individuální hodnotící pohovor
  • pohovory s hodnotiteli
  • kamerové zkoušky 
 • …. apod dle nastaveného kompetenčního modelu

Fáze III – Vyhodnocení a prezentace výstupů

V této fázi jsou vyhodnoceny všechny získané výstupy od kandidátů, integrovány výstupy všech hodnotitelů a prezentovány závěry. Našim cílem je, aby uchazeči pochopili správně výstupy, ale také v praxi něco změnili ve prospěch sebe a ve prospěch zadavatele. Hodnotitelé vedou představení výsledků k praktickým změnám. Někdy je zapotřebí i změn na straně nadřízených, aby uchazeči dokázali správně využít svých silných stránek. Součástí výstupu bývají i doporučení pro management. Výstupem AC/DC je závěrečná zpráva, která dle kompetenčního modelu bude obsahovat: 

 • vytvoření osobnostního profilu s ohledem k dané pozici a zvoleným kritériím (kompetenčnímu modelu)
 • analýza silných a slabých stránek účastníka
 • návrh rozvojového plánu 
 • doporučení k motivaci a rozvoji
 • doporučení pro nadřízené pro další spolupráci 

Individuální zpětná vazba 

Uchazeč potřebuje pochopit své dovednosti a schopnosti, aby je správně mohl využít. Hodnotitel (poradce) jej provede jeho vlastními výsledky s cílem rozšířit jeho sebepoznání. Ukáže mu ty nejdůležitější silné stránky a opatření, která mu nejvíce pomohou k rychlým lepším výsledkům. Účastník bude mít vlastní závěrečnou zprávu. V případě potřeby je vypracován návrh pro další rozvoj kandidáta.

Prezentace pro HR a management zadavatele 

Rozsah zpětné vazby a hloubka poskytnutých výstupů odpovídá schválenému kompetenčnímu modelu a rozsahu souhlasu uchazečů se zpracováním jejich údajů. Je tedy nezbytné správně dodržet výše uvedený proces. Prezentace by měla proběhnou nejlépe osobně a za účasti na-školených hodnotitelů Zadavatele. Tím se i zvyšují zkušenosti Zadavatele. V rámci možnosti hodnotitelé Vlastní cesty využijí setkání k dohodnutí konkrétních opatření, které pomohou manažerům lépe využít dovednosti uchazečů nebo pomohou najít nejvhodnější rozhodnutí.

Něco navíc 

V rámci nabídky AC/DC a na základě našich zkušeností, které ukazují, že filozofie VLASTNÍ CESTY, je jedna z velmi silných motivaci pro každého člověka, navrhujeme využít tento princip i zde. Tato část je představena jen vážným zájemcům.

Výsledek AC/DC centra  

Klient obdrží výsledné profily kandidátů dle nastaveného kompetenčního modelu včetně vysvětlení a dopadů na pracovní pozici. Doporučení jak využít získaných poznatků pro další rozvoj. 

Cena

Cena se odvíjí podle konkrétních požadavků zákazníka. Zavolejte a nechte si připravit program a kalkulaci na míru Vašim potřebám. Cena pohybuje od 60.000 Kč bez DPH za 4 kandidáty. Počet účastníků nemá vliv na cenu přípravy a realizace AC/DC, pouze na Fázi III a cenu podkladů.

Jiří Střelec, Petr Hlušička

Obor

Metoda

Norma

Poradci

Myšlenky poradce

„Každý golfista zahraje špatnou ránu. Je na něm, jak dlouho bude špatně hrát. “ více >>

Jiří Střelec Jiří Střelec

Právě až uděláme chybu, uvědomíme si, že něco jsme podcenili, neudělali správně. Je to běžný proces učení bez kterého bychom těžko získávali cenné zkušenosti. Velmi důležité je zvládnout emoce, uvědomit si příčinu a v chybě již nepokračovat. Na golfu v takovém případě emoce pracují na plno a špatnou ránu si musí golfista napravit nebo dostává trestnou ránu. Je to stejné jako v životě. Za každou úlevu se platí. 

Přejete si být informováni o nových článcích, metodách, řešeních z praxe, školeních, nabídkách?

Pokud hledáte konkrétní téma a nemůžete jej najít, napište majiteli na info@vlastnicesta.cz

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory Cookie. Další informace