Psychodiagnostika YCLUSTER odhalí silné stránky a rezervy jednotlivých zaměstnanců nebo uchazečů o zaměstnání. Díky poznání potenciálu se budete kvalifikovaně rozhodovat ve výběrovém procesu, efektivně nastavovat rozvojové plány stávajícím zaměstnancům, i optimalizovat pracovní týmy. Video diagnostika YCLUSTER bývá také využívána jako kariérní nebo outplacementová psychodiagnostika.  

Video diagnostika YCLUSTER je unikátní psychodiagnostická metoda, která kombinuje online testování s klinickým hodnocením pracovních kompetencí psychologem. Vše probíhá prostřednictvím bezpečné online aplikaci a to asynchronně - tzn. bez potřeby sladit se v jednom čase či na jednom místě. Pro účastníky je to velice pohodlná metoda. Diagnostiku mohou absolvovat v pohodlí svého domova v čase, který si zvolí. Náš psycholog poté video diagnostiku vyhodnotí a napíše závěrečnou hodnoticí zprávu.

Administrace metody je velice jednoduchá. Ve svém účtu si vytvoříte projekt (pracovní pozici nebo testovanou skupinu), vyberete si jednu z deseti typových pozic, ke které má daná skupinka nejblíže - aplikace sama vám nabídne vhodný kompetenčný model i set otázek. Nemusíte tak nic vymýšlet! Zároveň vždy máte možnost “jít do hloubky” - v takovém případě vám diagnostika YCLUSTER nabídne doslova nekonečné možnosti individualizace. 

 • Určeno pro: Uchazeče o zaměstnání, zaměstnance
 • Trvání: 30 - 60 minut
 • Technické požadavky: jakékoliv chytré zařízení (PC, notebook, mobil, tablet) s přístupem na internet
 • Určeno pro počet osob: neomezeně
 • Na výběr je přes 600 psychologických kompetenčních otázek
 • Kompetenční model 15 pracovních psychologických kompetencí
 • Máte možnost přidat si jakoukoliv vlastní otázku, otestovat jazyk nebo technické dovednosti

Screeningová varianta diagnostiky zaměstnanců 

Video diagnostika pro screening najde využití při výběru nových zaměstnanců, jako základní pohled na jejich motivaci k výkonu, manažerské dovednosti, postoje a přístup k druhým lidem, metody vedení lidí - způsob komunikace a podávání zpětné vazby, uplatňování vlivu na druhé, orientace na tým a vztahy, způsoby zvládání stresu, zacházení s vlastními emocemi apod. Pro posouzení vybíráme 5 klíčových kompetencí (z 15 dostupných).

Výstupem je screeningová zpráva zpracovaná psychologem, která obsahuje hodnocení vybraných kompetencí a slovní komentář k nejvýraznějším aspektům účastníkova projevu. 

Screeningovou variantu lze také využít pro diagnostiku stávajících zaměstnanců - např. jako analýzu jejich rozvojových potřeb či jako pravidelné měření kompetence před / po rozvojových programech apod.

Rozvojová varianta diagnostiky pracovníků 

Obdobně jako v předchozím případě, i v rámci video diagnostiky pro rozvoj se zaměřujeme na 5 kompetencí klíčových pro roli, ve které účastník momentálně vystupuje, nebo do které se plánuje dostat (např. specialista > team leader).

Na rozdíl od screeningové diagnostiky jdeme více do hloubky jednotlivých kompetencí a zjišťujeme výchozí stav pro rozvoj účastníka.

Výstupem je podrobná rozvojová zpráva zpracovaná psychologem, která obsahuje hodnocení vybraných kompetencí, slovní komentář k silným a slabým stránkám a také doporučení pro rozvojový plán.

Výstupy - potenciál pracovníků a kompetence 

Výstupem je vždy video nahrávka účastníka (pracovníka nebo uchazeče) všech odpovědí na kompetenční otázky, která trvá zpravidla 20 - 40 minut a obsahuje odpovědi na 20 - 30 kompetenčních otázek. Ty si můžete pustit jednu po druhé, nebo se proklikat přímo k odpovědím na otázky, které vás nejvíce zajímají. 

Druhou částí výstupu je hodnotící zpráva sestavená psychologem, která obsahuje číselné (a grafické) vyhodnocení všech měřených kompetencí a slovní komentář, který je odpovědí na diagnostikou otázkou HR nebo manažera. V případě rozvojové varianty je pak ještě slovní komentář obohacen o shrnutí silných stránek a rezerv účastníka a také o jasná a konkrétní doporučení, jak s daným pracovníkem dále pracovat, kterým kariérním směrem se ubírat nebo v jakých oblastech jej dále vzdělávat.   

Diagnostika kompetence zamestnance zprava                 Diagnostika kompetence sebehodnocení zamestnance zprava

10 hlavních výhod psychodiagnostiky YCLUSTER

 • Validní a reliabilní psychologická metoda ověřená na tisících pracovníků
 • Autenticita a pravdivost výsledků - naši metodu nelze “ocheatovat” 
 • Spolehlivost a dostupnost 24/7
 • Jednoduché a přehledné výstupy - jasná hodnota pro vaši praxi
 • Proces je automatický - hodnocení nikoliv! Žádné “strojové” či univerzální texty
 • Hodnocení provádí vždy zkušený psycholog
 • Nekonečné možnosti přizpůsobení - přesně na míru vaší společnosti
 • Rychlost zpracování - výsledky máte k dispozici maximálně do 2 dnů
 • Pohodlí pro všechny - žádné cestování, žádné rušení termínů, každý jak potřebuje
 • Výsledky účastníka můžete přímo v aplikaci zabezpečeně sdílet s kolegy

Cena diagnostiky pracovníků:

Screeningová varianta: 2.500,- Kč bez DPH / kus

Rozvojová varianta: 4.000,- Kč bez DPH / kus

Zakázky od 100 kusů výše naceňujeme individuálně