ČSN ISO/IEC 20000-1: Informační technologie - Management služeb - Část 1: Požadavky na systém managementu služeb

Datum vydání – červenec 2012

Účinnost normy - 1. srpen 2012

Informační technologie a služby se dynamicky rozvíjí. Jak kvalitně provozovat a systém a služby definuje v požadavcích norma ČSN ISO/IEC 20000-1:2012. Norma zavádí integrovaný procesní přístup a konkrétně zavádí management kapacit, úrovně služeb, bezpečnost informací, proces uvolnění, management incidentů, procesy řízení vztahů. Obsahuje návrh, přechod, dodávku a zlepšování služeb, které uspokojují požadavky na služby a které poskytují zákazníkům a poskytovatelům služeb přidanou hodnotu.

Poskytovatel služeb musí:

 • plánovat
 • ustanovit
 • zavést
 • provozovat
 • sledovat
 • přezkoumávat
 • udržovat
 • zlepšovat systém řízení služeb (SMS).

Řádné zavedení SMS přináší trvalé řízení přináší vyšší účinnost a účelnost. Fungování procesů podle ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 vyžaduje dobrou organizaci a koordinaci pracovníků. K dosažení účinných a účelných procesů mohou být využity vhodné nástroje.

Druhé vydání normy ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 ruší a nahrazuje první vydání (ČSN ISO/IEC 20000­1:2006), které bylo technicky revidováno. Základní rozdíly jsou následující:

 • lepší sladění s ČSN EN ISO 9001
 • lepší sladění s ČSN ISO/IEC 27001
 • změna terminologie odrážející mezinárodní užívání
 • přidání dalších potřebných definic
 • aktualizace některých definic a odstranění dvou definic
 • zavedení termínu "systém řízení služeb"
 • sloučení kapitol 3 a 4 normy ČSN ISO/IEC 20000­1:2006, aby všechny požadavky na systém řízení služeb byly součástí jedné kapitoly
 • upřesnění požadavků na kontrolu procesů provozovaných jinými stranami
 • upřesnění požadavků na vymezení rozsahu SMS
 • vysvětlení, že metodika PDCA se vztahuje na SMS, včetně procesů řízení služeb i služeb samotných
 • zavedení nových požadavků na návrh služeb a přechod na nové nebo změněné služby.