Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je obor zabývající se opatřeními, pravidly, procesy, legislativními nařízeními, jejichž smyslem je omezit nebo snížit rizika vedoucí k poškození zdraví v pracovním prostředí. Patří sem hodnocení rizik, kategorizace prací, osobní ochranné pomůcky, pracovní oděvy, hygiena, pracovní úrazy apod. 

Požární ochrana se zabývá opatřeními zabraňující vzniku požárů a minimalizací jeho účinku na majetek a lidský organismus. 

BOZP | Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Nedílnou součástí řízení firmy je i starost o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Firma musí plnit příslušné  požadavky a zásady, jak chránit zaměstnance, snižovat možnost výskytu nemocí z povolání a eliminovat možnosti vzniku pracovních úrazů. BOZP vyžaduje systémový přístup. 

Správně nastavený systém zajišťuje firmám a managementu především: 

 • prevenci před vznikem nežádoucích stavů 
 • úsporu na případných sankcích kontrolních orgánů

Neznámé nejsou ani případy, kdy krizové stavy a sankce znamenali ukončení podnikání. 

Dodržováním základních zásad BOZP je plněna jedna z povinností zákoníku práce v této oblasti. Školením BOZP a řidičů referentských vozidel je rovněž plněna další ze základních povinností plnění zákoníku práce.

Zásady BOZP 

Mezi základní požadavky při plnění zásad BOZP patří:

 • vytvoření relevantní dokumentace BOZP
 • provedení kategorizace prací 
 • tvorba registru rizik
 • pravidelné kontroly BOZP
 • vytvoření přehledu legislativních požadavků
 • doklady pro provádění vstupních školení nových zaměstnanců
 • naplnění relevantních právních požadavků (analýza rizik, kategorizace prací, lékařské prohlídky, havarijní situace, kontroly BOZP, pracovní úrazy, přidělování osobních ochranných pracovních prostředků, havarijní připravenost apod.) 
 • provedení školení BOZP

Uvedené aktivity řeší osoby odborně způsobilé v prevenci rizik. V praxi se někdy používá označení Technik BOZP.

Školení BOZP

Základní povinností organizací je provedení školení BOZP případně řidičů referentů podle zpracovaných postupů. Obsahem školení jsou následující oblasti:

 • Zákoník práce § 301 a § 302.
 • Zákoník práce § 106
 • Občanský zákoník 
 • Seznámení s nebezpečími a riziky
 • Pracovní úrazy a jejich hlášení
 • Závodně preventivní lékařská péče
 • Pracoviště se zvýšenou hladinou hluku 
 • Pracovní podmínky žen a mladistvých
 • Základní pracovně bezpečnostní pravidla
 • Bezpečnostní barvy, značky a signály
 • Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
 • Ruční manipulace s materiálem
 • Základní podmínky skladování a použití regálů
 • Tlakové nádoby k dopravě plynů
 • Žebříky a jejich používání
 • Lokální tepelné spotřebiče a zdroje tepla
 • Základní bezpečnost el. zařízení
 • Elektrické spotřebiče a spotřební elektronika
 • Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
 • Úklidové práce a související prostředky
 • Ergonomie pracoviště se zobrazovací jednotkou
 • Řízení vozidla pro služební účely.

 

Technik BOZP

Technik BOZP není správný pojem. Tento název se používá v praxi v běžné mluvě. Správně označení je dle legislativy osoba odborně způsobilá v prevenci rizik. Jedná se o fyzickou osobu zajišťující úkoly v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Plán BOZP

Plán BOZP - povinnost zpracovat Plán BOZP vzniká, jsou-li naplněny zásady NV 591/2006 Sb., přílohy 5. Plán BOZP je třeba zpracovat, pokud dochází ke zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví fyzických osob Je to např. u těchto činností:

 1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.
 2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.
 3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy - Atomový zákon.
 4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí.
 5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.
 6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.
 7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy - Stavební zákon.
 8. Potápěčské práce.
 9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).
 10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů - Hornické činnosti.
 11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.