Krizový management (krizové řízení) se výrazně liší od běžného managementu. Zatímco se běžně management snaží o stabilizaci, růst, rozvoj, investování a dosahovaní zisku, krizový management se v obtížných situacích, mimořádných událostech snaží zachovat existenci a přežít. Krizový management by měl být součástí každého managementu, aby firma byla připravena nebo předcházela krizovým situacím. V této sekci najdete články od poradců, kteří se podíleli nebo řešili krizové situace u svých zákazníků. Patří sem krizové plány, scénáře, krizová komunikace, restriktivní opatření apod.

Co je to krize? 

Krize je stav, kdy dochází k ohrožení bezpečnosti, existenci firmy, života a zdraví, nebo know-how… Je to stav, který může způsobit zánik firmy, poškození životního prostředí nebo jiné zásadní ztráty. Krize z pohledu firmy může být:

 • Ekonomická krize  
 • Personální krize 
 • Bezpečnostní krize 
 • Kybernetická krize 

Krizí můžeme označit jen takové stavy, které vedoucí, manažeři již nezvládnou běžnou denní operativou a nastavenými standardními procesy. Navíc zde má rozhodující vliv čas. Pokud by nedošlo ke změně krizového stavu v určeném čase, dojde k zániku firmy nebo velkým nevratným ztrátám. 

Krizová komunikace 

Krizová komunikace je nezbytnou součástí krizového managementu. Komunikace v době krize se musí zásadně změnit. Je třeba přihlédnout k obrovské stresové zátěži, možnosti poškození image, ztrátě jistot, nutnosti okamžitě bezchybně reagovat a to i přesto, že je nezbytné realizovat velké množství změn při řešení krize. 

Krizová komunikace má omezovat negativní vliv krize na: 

 • interní prostředí firmy 
 • externí prostředí firmy 

Krizový plán 

Krizový plán je dokument, který obsahuje přehled opatření a postupů, jež mají pomoci vyřešit aktuální krizi, krizový stav organizace. Všechna opatření je třeba zvládnout v přesně stanoveném termínu a nesmí vzájemně negativně interagovat. Krizový plán je základní dokument managementu, kde manažeři optimalizují krizová opatření mezi sebou a také podle nově získaných informací nebo změněného krizového stavu. 

Připravil jsem pro Vás šablonu | vzor krizového plánu

KRIZOVÝ TÝM 

Je dočasný tým pověřený řešením krize firmy nebo krizového stavu. Musí se jednat o schopné pracovníky, kteří mají znalosti a dokáží rychle reagovat a tvořit kvalitní myšlenky a řešení. Krizi mohou vyřešit jen schopní lidé. Většinou to nejsou ti, kteří dostali firmu do krize. Pro krizový tým musí být stanoveny zvláštní odpovědnosti a pravomoci a to např. pro HR, finance, výrobu, komunikaci. V krizi není možné mít zdlouhavá schvalovací kolečka. Je třeba najít řešení, hned rozhodnout a realizovat. 

KRIZOVÝ MANAŽER

Krizový manažer je manažer schopný pracovat v náročném prostředí a zvládat silný psychický stres. I přes to všechno je schopen dělat kvalitní rozhodnutí a vyvést firmu z krizového stavu. Bleskově dokáže vyhodnocovat situace, vybírat klíčové faktory, určovat příčiny, navrhovat řešení a rychle je dotáhnout do úspěšného konce. 

KRIZOVÁ OPATŘENÍ 

V každé krizové situaci je třeba připravovat opatření minimálně 2 typů: 

 • Odstraňující krizový stav - opatření, které zastavuje aktuální krizový stav a tedy zastavuje zvyšování ztrát a škod. Primárně by měla cílit na příčiny krizového stavu, ty však nemusí být hned zřetelné.
 • Preventivní opatření -  měly by zamezit vzniku stejného nebo podobného krizového stavu. 

Úkolem krizových opatření je odstranit krizový stav nebo jej zmírnit a zamezit vzniku dalšího krizového stavu. 

JAK VYŘEŠIT KRIZI | JAK NA KRIZI

Vyřešit krizi organizace je většinou záležitostí týdnů až měsíců. Vše je odvislé od zdrojů, typu krize a stavu organizace. Krize většinou postihuje hlavní oblasti firmy - nekvalitní systém řízení, špatná práce se zákazníky, hospodaření s penězi, nedodržování procesů, neprofesionální zaměstnanci ale také špatnou strategii. Z toho vyplývá, že krizový manažer má náročnou práci, kdy se musí rozhodnout, co změní jako první. Zkuste začít tímto postupem: 

 1. Definujte krizový stav 
 2. Spočítejte zdroje a dobu přežití
 3. Definujte krizový tým 
 4. Zpracujte krizový plán 
 5. Určete krizová opatření 
 6. Připravte krizovou komunikaci 
 7. Monitorujte změny 
 8. Znovu rozhodujte o strategii firmy

JAK SE PŘIPRAVIT NA EKONOMICKOU KRIZI 

Na ekonomickou krizi je třeba se připravovat, když krize není. Každý rozumný majitel firmy ví, že je to otázkou času, kdy přijde ekonomická krize, krize zákazníků, krize na trhu práce apod. Chcete-li se připravit na krizi, pak zkuste: 

 • Strategie firmy - několikrát do roka přehodnocujte stav trhu, ekonomiky, Vašich produktů, zákazníků a hledejte nové produkty, nové zákazníky, nové podnikání 
 • Rezervy - nikdy neutrácejte vše. Naučte se vytvářet rezervy na různých místech (např. ve více měnách, bankách, …) 
 • Eliminujte závislosti na třetích stranách - na bankách, dodavatelích energie, materiálů, služeb
 • Podporujte znalosti - rozvíjejte znalosti svých zaměstnanců. Jen chytří a znalí lidé mohou vymyslet nejlepší řešení. 
 • Buďte aktivní - neustále hledejte nové možnosti, příležitosti jak vydělávat. Jakmile děláte stejnou věc jeden rok, hledejte a přemýšlejte, jak ji dělat jinak. 
 • Shromažďujte majetek - rozvrstvěte majetek do různých oblastí - peníze (různé měny), komodity (zlato, lithium, …), movitý a nemovitý, …
 • Zavádějte moderní technologie - nové technologie Vám pomohou práci zjednodušit a také zautomatizovat. Jsou výrazně levnější než jakákoliv pracovní síla. 
 • Digitalizujte - data jsou v dnešní době opravdové zlato. Sbírejte je a všechny potřebné informace digitalizujte, ať jsou pohotově k dispozici a k automatizovanému zpracování. 
 • … 

ZÁSADY KRIZOVÉ KOMUNIKACE 

Krizová komunikace je naprostou nutností pro vyřešení krize. Pomáhá správně lidem chápat o co jde a zapojit jejich potenciál. Poskytuje správné informace pro realizaci řešení a také ukazuje správné postoje k dané situaci. Mezi hlavní zásady krizové komunikace patří: 

 • Komunikujte jako první 
 • Dívejte se do budoucnosti a nepatlejte se v minulosti 
 • Komunikujte pravidelně 
 • Doložte svá tvrzení důkazy
 • Komunikujte i nepopulární opatření
 • Vyžijte mapu zpráv
 • Krizová sdělení musí být jednoduchá a snadno zapamatovatelná
 • Ověřte pochopení krizové komunikace 

ŠKOLENÍ KRIZOVÝ MANAGEMENT

Až vznikne krize v organizaci, je pozdě se učit, jak zvládnout krizi. Manažeři by měli být znalí aspoň základů krizového managementu. Navíc řada pravidel řešení krize je uplatnitelná i v běžném manažerském životě. Vřele doporučujeme včas jít na školení krizového managementu. Vyberte si nejprve vhodného lektora, který má zkušenosti s řešením krizí. Vyzkoušejte nejprve online školení, webinář Krizový management. Když Vám lektor vyhovuje, pak běžte min na vícedenní školení, ideálně v kombinaci s tréninkem. 

ZNALOSTNÍ LINIE | KRIZOVÝ MANAGEMENT

Znalostní linie je specializované online školení, e-learning Vlastní cesty. Krok za krokem jste veden k základnímu cíli - naučit se řešit krize firmy. Navíc autor linie Krizový management Vám pomáhá správně chápat jednotlivé znalosti. Kdykoliv máte možnost s ním konzultovat vlastní specifické případy. Představení znalostní linie najdete zde - Krizový management

KRIZOVÝ SCÉNÁŘ 

Krizový scénář je podrobný postup, jak krok za krokem řešit konkrétní krizovou situaci. Scénáře se většinou připravují v době mimo krizi, abyste, když nastane krize, vytáhli příslušný scénář a hned začali řešit. 

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

Mimořádná událost je definovaná zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Jde o událost ohrožující život, zdraví, majetek a životní prostředí. Do mimořádných událostí patří např. povodně, požáry, vichřice, velké havárie, únik nebezpečných látek, epidemie, nedostatek vody apod.  

Riziko 

Riziko je situace, stav, který vytváří ztráty nebo nebezpečí. Může ohrožovat zdraví, život, majetek, existenci firmy apod. Riziko většinou existuje s určitou pravděpodobností vzniku. Úkolem manažerů je rizika identifikovat a buď jim předcházet, eliminovat, nebo je zcela odstranit. 

Analýza rizik

Analýza rizik je rozbor nebo zkoumání rizikových (nežádoucích) stavů, nebezpečí, která mohou s danou pravděpodobností nastat. Analýzou hledáme nejvýznamnější rizika, která potřebujeme vhodnými opatřeními eliminovat nebo zcela zamezit jejich vzniku, je-li to možné.