Komunikace je základní nástroj všech manažerů i zaměstnanců. Rozhoduje o tom, zda nám ostatní budou nejen rozumět, ale zda budou chtít s námi také spolupracovat. Komunikace je cesta k dlouhodobým vztahům a úspěšnosti nás samotných i firmy. 

V sekci komunikace a média se věnujeme komunikaci komplexně a ze všech úhlů pohledu od zaměstnance až po TOP management, ale také směrem dovnitř firmy i vně. Najdete zde návody, školení a užitečné tipy, jak prakticky zlepšit komunikaci. 

AKTIVNÍ KOMUNIKACE

Ve firemní praxi se často setkáváme s reaktivní komunikací. Až vznikne nějaká situace, pak manažer hledá, jak nejlépe zareagovat a co komunikovat. To je z našeho pohledu pozdě. Hlavně řada situací je již nezměnitelná. Nevhodné informace se zakořenily v hlavách zaměstnanců a firemním prostředí. Vedení firmy, nebo jen projektu, vyžaduje aktivní komunikaci. Předem připravujete potřebné informace, předcházíte nevhodným situacím a hlavně komunikačně řídíte situaci. Nejste jen ve vleku nevhodných událostí.

JAK ZLEPŠIT KOMUNIKACI

Specialisté Vlastní cesty pomáhají manažerům, zaměstnancům zlepšit jejich komunikační dovednosti. Nejúčinnější je dlouhodobý praktický trénink, protože velmi často je třeba rozpoznat přirozené komunikační návyky a ty využít, rozšířit pro návyky nové. Vlastní cesta zajišťuje: 

  • webinář - on-line školení pro získání základních informací o komunikaci obecně nebo se zaměřením na specifickou část komunikace (komunikace změny, krizová komunikace, komunikace mistrů, ...). Webinář není vhodný pro nácvik komunikace. 
  • trénink komunikace - většinou se jedná o 1-2 denní praktický trénink, kde účastníci řeší vlastní komunikační potřeby a trénují různé komunikační situace. Odchází nejen s vlastním prožitkem, ale znají své přirozené komunikační silné i slabé stránky. Trénink často probíhá s využitím kamery a jiných technologií. Trénujeme i na zvládání jednání skrze videokonference. 
  • znalostní linie KOMUNIKACE PRO MANAŽERY - Vlastní cesta má specifický elearningový portál, kde vytváří znalostní linie pro rozvoj komunikačních dovedností v návaznosti na trénink (nebo před tréninkem). Linie se umí přizpůsobit i trénované skupině nebo jednotlivci. Navíc, po celou dobu studia, účastníky kontroluje autor linie a rozhoduje o postoupení do dalších kroků linie. Více.
  • komunikační workshopy - workshop je ideální, jestliže potřebujete najít nejlepší komunikační řešení nebo připravit interní/externí komunikační plán na Vaši konkrétní situaci. Pak dáme dohromady ty nejlepší specialisty, kteří s Vámi vše připraví. Výsledkem je konkrétní materiál, řešení, které ihned druhý den můžete používat. 
  • individuální poradenství (koučink) - ne vše je možné řešit v týmu. Někdy je změna komunikačních návyků velmi citlivá nebo je třeba pracovat s citlivými informacemi. Pak poskytujeme pro majitele, manažery, jednatele a další individuální výcvik podle toho, co je právě nejvhodnější poradenství, mentoring, koučink, …

PREZENTACE 

Prezentace je náročnější forma komunikace, kdy prezentující často stojí před větší skupinou posluchačů a má je zaujmout, až nadchnout pro hlavní sdělení, které si pro ně připravil. Hlavní sdělení by si měli posluchači odnést a na velmi dlouhou dobu i zapamatovat. Prezentující, nejen že musí správně zvládnout přípravu verbální komunikace, ale také musí zvládnout i neverbální komunikaci. Zjednodušeně by měl ovládat své chování a projevy těla natolik, aby podpořil smysl celé prezentace a to s ohledem na potřeby a styl posluchačů. Tato část komunikace bez školení / tréninku nejde bezchybně zvládnout. 

INTERAKTIVNÍ PREZENTACE 

To je ještě náročnější stupeň prezentace. Prezentující musí správně odhadnout postoje, názory, styl posluchačů a správně zvolit takové prvky, které cíleně vtáhnou posluchače do děje, aby zvýšil jejich zainteresovanost a prožitek. 

VYJEDNÁVÁNÍ 

Vyjednávání je snaha dvou a více stran s odlišnými pohledy, cílem je se dohodnout na nějakém společném postoji, závěru nebo věci. Výsledkem by měla být vzájemná dohoda užitečná pro všechny zúčastněné strany. Jedná se o aktivní výměnu informací pro rozhodnutí. Většinou jde o dlouhý proces, kde řešíte potřeby, motivy, přínosy jednajících stran. Velmi vhodné je mít připravenou vyjednávací strategii a kvalitní vyjednávací tým. Nezbytným základem jsou kvalitní informace. 

VEDENÍ POSTOJŮ 

Komunikace není jen o sdělení informace posluchači. Komunikace ovlivňuje chování, jednání, rozhodování. Manažeři komunikují proto, aby zaměstnanci správně vykonávali svou práci, byli úspěšní a hlavně je manažer nemusel stále kontrolovat. Manažer komunikací ovlivňuje a vytváří správné postoje, aby se zaměstnanci mohli sami správně rozhodovat v situacích, kdy není manažer na blízku. Komunikační techniky je třeba správně používat ku prospěchu firmy, týmu a zaměstnanců. Zde je zásadní také to, že komunikací vždy manipulujeme a měli bychom mít na paměti, že za vše co uděláme a řekneme, také neseme odpovědnost. 

KRIZOVÁ KOMUNIKACE 

Má zásadní vliv na zvládnutí krizového stavu. Krizový stav většinou zasahuje celé týmy, firmu, občany vesnice, města nebo i celého státu. Znamená to, že všichni, kteří jsou krizí zasaženi, se musí určitým způsobem chovat a jednat tak, aby se krize dala zvládnout. Pokud nejsou informace správně komunikovány, každý se rozhodne podle sebe. Snadno tak vzniká chaos a zmatek. Smyslem krizové komunikace je správně vtáhnout ostatní do zastavení, vyřešení krize. Krizová komunikace je velmi náročná, protože dochází k ohrožení jistot nebo i života a lidé chtějí přežít. Většinou se jedná o komunikaci pod silným stresem. Základní zásady krizové komunikace najdete ZDE

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI 

Jedná se o soft skill dovednosti, které pomáhají lidem se mezi sebou efektivně domluvit, komunikovat. Jde o to správně využívat verbální a neverbální prvky komunikace. Patří sem také správná práce s obsahem komunikace, tedy informacemi, které komunikuji. Obsah musí být doprovázen správnou formou. Formu tvoří buď grafika nebo v mluveném projevu neverbální komunikace. 

MANAŽERSKÉ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Jakmile se ze zaměstnance stane vedoucí, je jeho povinností umět správně komunikovat. Komunikace je první a základní nástroj manažera. Všechny řeči o tom, že to já neumím, nevím jak na to, to mi nikdy nepůjde … jsou jen výmluvy a neprofesionalita na vedoucí pozici. Komunikace se z velké části dá odpozorovat a naučit. Vzhledem k tomu, že do vedoucí pozice se jednou dostaneme poprvé, tak také nevíme, co to znamená komunikovat jako vedoucí. Znamená to i změnu myšlení. Již nekomunikujete jen sami za sebe, ale Vaše slova jsou zákon a rozhodují o Vaší image, kreditu a autoritě. Jinými slovy, již nemůžete říkat, co Vás napadne. HR oddělení by mělo každého začínajícího vedoucího ihned poslat na školení komunikace. Chyby v komunikaci, které uděláte nikdy nelze vzít zpět. Komunikace se musí trénovat! Myslet si, že to dokážu říct, je omyl. Komunikace opravdu vyžaduje umět se postavit před tým a mluvit. Poznat, zda Vám myšlenky a informace samy tzv. naskakují, jak se chová Vaše tělo apod.

ŠKOLENÍ KOMUNIKACE 

Online webinář komunikace nebo školení komunikace Vám pomůže jen doplnit některé znalosti, ale nedokáže odhalit Vaše přirozené komunikační dovednosti (silné a slabé stránky). Tady je trénink komunikace nenahraditelný a dozor zkušeného lektora také. Nikdy nechoďte na školení komunikace organizované jen na 1 den. V komunikaci měníte své roky zavedené návyky a vytváříte nové. Efektivní a účinné školení komunikace začíná dvoudenním tréninkem a pak musí následovat buď individuální tréninky nebo následné tréninky s měsíčními odstupy. Důležité je také trénovat situace z Vašeho firemního prostředí. 

ZNALOSTNÍ LINIE | KOMUNIKACE PRO MANAŽERY

Znalostní linie je specializované online školení, e-learning Vlastní cesty. Krok za krokem jste veden k základnímu cíli - naučit se efektivně komunikovat na pozici vedoucího, manažera firmy. Navíc Vám autor linie Komunikace pro manažery pomáhá správně chápat jednotlivé znalosti. Kdykoliv máte možnost s ním konzultovat vlastní specifické případy. Představení znalostní linie najdete zde - Komunikace pro manažery

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

Neverbální komunikace je komunikace všemi našimi výrazovými prostředky, ale beze slov a zvuků. Především sem patří oční kontakt, mimika, gesta, postavení těla a další. Co vše je zařazeno do neverbální komunikace najdete ZDE.  Neverbální komunikací lidé sdělují informace a také postoje k poslouchanému nebo komunikovanému tématu. Může být vědomá i nevědomá. To podle toho, jak zná daná osoba projevy neverbální komunikace a umí je ovládat. 

VERBÁLNÍ KOMUNIKACE

Verbální komunikace je komunikace s využíváním slov (jazykem), hlasu. Je zaměřená na to, co říkáme a jakým tónem hlasu to říkáme. Vypovídá něco málo o našich znalostech a postoji k tématu, ale také o způsobu komunikace, kterému jsme navyklí.

ZÁSADY EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 

Komunikace bude efektivní pokud řečník dodržuje hlavní zásady, mezi které například patří:

  • Příprava komunikace - obsah a forma
  • Pochopení potřeby posluchačů 
  • Respektovat styl posluchače
  • Správná dynamika komunikace 
  • ….

Komunikace změny 

Všichni chtějí změnu k lepšímu, ale nikdo nechce pro změnu něco udělat. Komunovat změnu je velmi těžké a dalo by se říci, že je to samostatná velmi náročná část komunikacce. jak na komunikaci změny se dočtete Komunikace změny.  

PUBLIC RELATIONS 

Public Relations (vztahy/vazby s veřejností) jsou techniky, metody a nástroje, pomocí kterých firma nebo společnost vytváří, udržuje důvěryhodnost, vztahy a žádoucí povědomí se svým okolím (veřejností, partnery, dodavateli, zákazníky, politiky, a dalšími). Studuje jednotlivé postoje cílových skupin a snaží se je ovlivňovat. Základem Public Relations je poskytování informací veřejnosti a vybraným cílovým skupinám. Zároveň získávání zpětné vazby o dopadu a působení poskytnuté informace. Důležitým aspektem Public Relations je tedy obousměrnost komunikace (např.: na rozdíl od reklamy).