Slovník pojmů

Slovník v našem pojetí (poradců - odborníků z praxe) slouží k tomu, aby čtenář se dověděl, jak má daný pojem nebo cizí slovo chápat. Co je jeho podstatou a jak jej má následně používat v daném oboru nebo metodě.

5S

5S metoda pomáhá zlepšit kvalitu pracoviště. Je zaměřená na jeho zpřehlednění tak, aby se zvýšila bezpečnost…

vizuální management, kvalita, ISO, pracoviště

AIDA

AIDA je zkratka pro postup v marketingové komunikaci, jak si získat, motivovat a vyvolat akci u zvolené…

marketing, komunikace, zájem, touha

Ajťák

Ajťák je hovorový výraz pro pracovníka v IT (informační technologie) oboru. Jedná se o pracovníka, který se…

Ajťák, IT pracovník, komunikace, informační technologie

Alibi

Alibi je argument prokazující, že daná osoba byla jinde, než se očekávalo. Alibi je často používání při…

alibismus, alibi

Alibismus

Alibismus je hledání člověka různých důkazů, výmluv a způsobu, díky kterým by se vyhnul řešení nepříjemných…

alibista, alibi, alibismus

Analýza rizik

Analýza rizik je rozbor, zkoumání nežádoucích stavů, nebezpečí, která mohou s danou pravděpodobností nastav a…

risk management, riziko, významnost rizika, dopady

AS 9100

ČSN EN AS 9100 je mezinárodní norma Letectví a kosmonautika - Systémy managementu jakosti - Požadavky …

AS 9100, letectví, kosmonautika, systém kvality

Assessment centrum

Assessment centrum je soubor cílených aktivit, jejímž cílem je hodnocení lidí v rozsahu kompetencí potřebných…

kompetenční model, hodnotící centrum

Audit

Audit je systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získávání důkazů z auditu a jeho objektivního…

co je to audit, auditor, prověření, ISO 19011, ISO

Auditor

Auditor je osoba způsobilá provádět audit. Svou činností sbírá důkazy o fungování nebo nefungování…

audit, prověřování, etika

Balanced scorecard

Balanced scorecard (dále i BSC) je strategický managerský systém, který pomáhá převést strategii firmy do…

Balanced scorecard, strategie, výkonnost firmy

Blog

Blog - je webový zápisní do, kterého jeho autor Blogger zapisuje své myšlenky, postřehy a náměty. Slovo blog…

blog, webový zápisník, web log, blogger, zapisovat

Business model „na ubrousku“

Business model „na ubrousku“ je jednoduchý nákres fungování obchodního modelu. Základní podnikatelská…

podnikatelská myšlenka, rychlý přehled

CCP dle HACCP

Kritický kontrolní bod (CCP) - takový úsek výroby (operace, krok, postup), ve kterém je největší riziko…

kontrolní bod, kritický bod, HACCP

CMMI

CMMI (Capability Maturity Model Integration) je model popisující procesy a požadavky na vývoj softwarových…

CMMI, software, vývoj, Software Engineering Institute

Corporate design - podnikový design

Podnikový design je souborem vizuálních prvků, které reprezentují podnik uvnitř i navenek. Do tohoto souboru…

firemní design, vizuál, corporate design

Corporate identity - podniková identita

Podniková identita je komplexem výrazových prostředků podniku, které ve vzájemném působení vytváří identitu a…

firemní identita, corporate identity, image, firemní

Corporate product - podnikový produkt

Podnikové produkty jsou hlavním smyslem existence společnosti, protože prostřednictvím nich dosahuje zisku.…

firemní produkt, corporate produkt, kvalita, image

Direct mail

Direct mail - listovní zásilka obsahující obvykle nabídkový dopis doplněný případně o stručné informační či…

Direct mail, zásilka, email, propagační materiál

Důkaz z auditu

Důkaz z auditu je záznam, konstatování skutečnosti nebo jiné informace, které souvisejí s kritérii auditu a…

důkaz, audit, skutečnost, kritérium, kvalita

Elevator pitch

Elevator pitch je prezentace ve výtahu. Jedná o velmi krátkou, itenzivní prezentaci. Název vyhází z dnešní…

prezentace, výtah

EMS Systém environmentálního managementu

EMS je systém řízení firmy, který vede firmu k ochraně životního prostředí. Jedná se o podobný systém jako je…

životní prostředí, ochrana, management

Environment - životní prostředí

Environment – životní prostředí – je prostředí, ve kterém organizace, firma nebo člověk provozuje své…

ochrana prostředí, ekologie

Environmentální aspekt

Environmentální aspekt – je příčina (zpravidla negativního) dopadu na životní prostředí. Tedy jedná se o…

životní prostředí, příčina

Environmentální dopad

Environmentální dopad – je jakákoliv změna (zpravidla negativní), kterou způsobí firma svými aktivitami na…

znečištění, poškození, změna prostředí

Firemní image

Firemní image by se dala popsat jako názor a vnímání subjektu (firmy, produktu, člověka) jeho okolím tedy…

image, firemní identita, vnímání

Firemní komunikace

Firemní komunikace (Corporate communication) - komplex všech forem chování, jimiž firma o sobě něco sděluje a…

komunikace s pracovníky, šíření informací, neverbální

HACCP - Analýza nebezpečí a kritických…

HACCP - je systém zaměřěný na analýzu potenciálních nebezpečí při nakládání s potravinami. Nejen, že…

kritický bod, analýza rizik, potravinářství

Heuristika

Heuristika – je obor, který se snaží vlastním způsobem objevovat nové přístupy. Je vlastní pro každého…

heuristika, objevit, heuristický management

Holistický management

Holistický znamená celostní. Holistický management je tedy vedení firmy jako jednoho celostního uskupení,…

holistický , management, celostní, hodnoty

Image

Image je obraz nebo představa nějaké skutečnosti. Může se jedna o aktivní vytváření představy o osobě, značce…

image, představa, značka, obraz, veřejnost

Infografika

Infografika je grafické zobrazení myšlenky nebo dat pro účinnou prezentaci. Grafika pomáhá vyjádřit…

Co je to infografika, infovideo, data graficky

Insolvence

Insolvence je stav, kdy firma nebo jiný dlužník není schopen splácet své závazky ačkolliv splácet chce. Jde…

interaktivní prezentace

Interaktivní prezentace je vyšší stupeň prezentace, kdy prezentující cíleně vtahuje posluchače do děje, aby…

interim management

Interim management je zapůjčení / najmutí manažera na předem určenou dobu a pro dosažení konkrétně…

Interim manažer

Interim manažer je manažer, kterého si firma najala na vyřešení náročného úkolu. Úkol, který by měla sama…

ISO

ISO International Standard Orgnization – mezinárodní organizace, která vytváří a vydává mezinárodní normy.

komise ISO, norma, standard, systém, ISO 9001

ISO 10002

ČSN ISO 10002 je mezinárodní norma Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro vyřizování…

spokojenost zákazníka, stížnost, elektronické

ISO 10014

ČSN ISO/TR 10014 je mezinárodní norma Směrnice pro management ekonomiky kvality. Norma představuje koncepce a…

ekonomika jakosti, spokojenost, náklady, hledisko

ISO 14001

ISO 14001 je mezinárodní norma popisující Systém environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro…

environment, životní prostředí, ISO 14001, aspekty

ISO 16949

ČSN ISO/TS 16949 je mezinárodní norma Systémy managementu kvality - Zvláštní požadavky na používání ISO 9001…

systém kvality, automobilový průmysl, sériová výroba

ISO 17000

ČSN EN ISO/IEC 17000 je mezinárodní norma Posuzování shody - Slovník a základní principy 

ISO 17000, posuzování shody, terminologie, slovník

ISO 17025

ČSN EN ISO/IEC 17025 je mezinárodní norma Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a…

ISO 17025, kalibrace, laboratoře, způsobilost

ISO 19011

ČSN EN ISO 19011 je mezinárodní norma Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému…

audit, auditor, hodnocení auditorů, odborná způsobilost

ISO 20000-1

ČSN ISO/IEC 2000-1 je mezinárodní norma Informační technologie - Management služeb - Část 1: Specifikace.…

IT služby, ISO 20000-1, poskytovatel IT, plánování

ISO 27000 Systémy řízení bezpečnosti…

ISO 27000 je mezinárodní norma definující základní pojmy pro systém bezpečnosti informací (ISMS). Zároveň…

slovníku ISMS, ISO 27000, rizika informaci

ISO 9001

ČSN ISO 9001 Mezinárodní norma popisující Systém managementu kvality - požadavky.  Norma popisuje požadavky…

iso 9001, systém řízení, kvalita, požadavky zákazníka

ISO 9004

ČSN EN ISO 9004 je mezinárodní norma Systémy managementu kvality - Směrnice pro zlepšování výkonnosti. Norma…

zlepšování, výkonnost, spokojenost, norma, ISO 9004

ISO/IEC 27001 - Systém bezpečnosti…

ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systém řízení bezpečnosti informací - je…

kybernetická bezpečnost, informace, incident

Jidoka

Jidoka je sytém pro sledování výroby a její kvality. Smyslem je při vzniku jakékoliv neshody ihned reagovat a…

kvalita, výroba, automatizace

Justování

Justování – činnost, která zajišťuje, aby funkční stav a správnost měřidla odpovídaly podmínkám používání…

Justování, funkční stav, správnost, měřidlo, přesnost

Kalibrace měřidla

Kalibrace měřidla – soubor úkonů, kterými se za specifikovaných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličin…

kalibrace, měřidlo, správná hodnota, veličina

Kapacitní audit

Kapacitní audit je audit, který zjiš'tuje zda vykonávané činnosti, nastavení systému, provozované procesy…

kapacitní audit, kapacita pracovníků, výkonnost

Kompetence

Kompetence je způsobilost pracovníka provádět potřebné aktivity. Schopnosti a dovednosti, které umožňují…

co je to kompetence, zkušenost, znalost

Kompetenční model

Kompetenční model - soubor kompetencí sestavených k vybrané pracovní pozici, které pracovník nebo spíše…

manažerské dovednosti, zkušenosti, znalosti

Komunikace s jednotlivcem (Face to Face)

Komunikace s jednotlivcem (někdy také nazývaná tváří tvář - Face to Face) je zaměřená jak účinně a efektivně…

komunikace, informace, neverbální komunikace

Komunikace v týmu (Face to Team)

Komunikace v týmu (někdy nazávaná Face to Team) je způsob, jak efektivně komunikovat s týmem (větším počtem…

týmová komunikace, komunikace s týmem, tým, vztahy v

Kontrola (inspection)

Kontrola – hodnocení shody pozorováním a posouzením, doplněné podle vhodnosti měřením, zkoušením nebo…

kontrola, ověření shody, pozorování, posouzení

Koučing, kaučink (coaching)

Koučink je metoda vedení klienta k individuálnímu řešení. Princip spočívá v tom, že trenér (coach) hledá s…

trenér, coach, vedení

Kritická mez dle HACCP

Kritická mez - znamená v systému HACCP stanovit pro každý kritický bod znaky, jejichž sledováním je umožněno…

znak, kritický bod, HACCP

Kritická položka

Kritická položka je taková, která má významný vliv na realizaci produktu, kvalitu produktu, jeho použití,…

kritická položka, AS 9100, kvalita, bezpečnost

Krize

Krize, krizový stav je, když dochází k ohrožení bezpečnosti, existence firmy, života a zdraví, nebo know-how…

krizový management, krizové řízení

Krizová komunikace

Krizová komunikace - je komunikace zaměřená na předcházení a řešení krizových situací tak, aby nedocházelo ke…

krizová komunikace, konflikt, krize, vyjednávání

Krizový plán

Krizový plán je přehled opatření a postupů, která mají pomoci vyřešit aktuální krizi, krizový stav organizace…

krize, krizový management, krizové řízení

Kvalita, jakost

Kvalita představuje soubor konkrétních parametrů, které výrobek, služba, systém má. Jedná se o parametry,…

co je to kvalita, parametry, výrobek

Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost - jedná se o zajištění ochrany informací v informačních systémech před jejich…

informace, síť, ISO 27001

Lektor, školitel

Lektor (školitel) - je odborník, který je schopen v konkrétní dovednosti vyučovat, trénovat, vzdělávat…

výcvik, školení, znalosti, návyky, workshop

Lidské zdroje HR

HR Human Resources (lidské zdoje) je speiální obor, tým, oddělení, které ve firmě řídí lidský potenciál.…

management

Management - je schopnost, dovednost, umění řídit dané oblasti, situace, pracovníky. Vše zvládnout s…

manažer, řídit, vést, tým

Mapa procesů (procesní mapa)

Mapa procesů (někdy nazývaná procesní mapa) je grafické znázornění všech hlavních/vrcholových procesů, které…

procesní mapa, odpovědnost managementu, mapa procesů

Mapa strategie

Mapa strategie je grafické znázornění strategie firmy pomocí strategických cílů firmy, jejich vzájemných…

mapa strategie, strategie, výkonnost firmy

Media Relations

Media Relations je jeden z nástrojů Public Relations orientovaný na komunikaci s médii.

Media Relations, média, vztahy, novinář, komunikace

Mediace

Mediace je metoda alternativního řešení konfliktů. Rychle a kultivovaně vede znesvářené strany k mimosoudnímu…

mediace, mediátor, mediační , konflikt, mimosoudní

Mentee

Mentee je osoba ochotna se vzdělávat, rozvíjet a učit se od zkušenějších mentorů. Má zájem poznat vlastní…

mentoring, mentor, stinovani

Mentor

Mentor je uznávaná a zkušená osoba s praxí. Má společenské nebo firemní postavení a plní roli rádce, partnera…

mentoring, mentee, uceni

Mentoring

Mentoring je velmi často používaná rozvojová metoda, jak předávat znalosti a zkušenosti od zkušenějších …

metor, mentee, zkusenost

Metrologická konfirmace

Metrologická konfirmace – soubor úkonů požadovaných pro zajištění toho, aby měřicí vybavení bylo ve shodě s…

metrologie, konfirmace, kalibrace, ověření, shoda

Modelování

Modelování je proces vytváření obrazu o realitě nebo připravované realitě. Model se vytváří proto, aby než se…

model, obraz, vizuál

Monitorování (upozorňování, varování)

Monitorování – opakované a trvalé sledování metrik, funkcí, činností a jiných jevů za účelem včasné detekce…

monitorování, sledování, odchylka, neshoda, prevence

Motivace

Motivace je vnitřní rozhodnutí člověka (zaměstnance) něco dělat. On sám se rozhodl a chce vyvinout aktiivtu a…

potřeby, Maslow, hodnoty

nápravné opatření

Nápravné opatření je činnost, která má odstranit příčinu zjištěné neshody (odchylka od požadovaného stavu …

nápravné opatření, příčina, systém kvality, ISO 9001

Návraty k hodnotám

Návraty k hodnotám je projekt, který připravila módní návrhářka Marie Zelená na pozvednutí tradičního…

hodnoty, duchovní život, láska, společnost

Nebezpečí dle HACCP

HACCP nebezpečí - jedná se všechna biologická, chemická nebo fyzikální nebezpečí, která mohou ohrozit…

biologické nebezpečí, závadnost, riziko

Neverbální komunikace

Neverbální komunikace je mimoslovní, mimohlasová komunikace, kterou lidé sdělují informace a také postoje ke…

neverbální komunikace, mimika, gesta, oční kontakt

Newsletter

Newsletter je hromadné zasílání novinek všem zájemcům, kteří se zaregistrovali a mají zájem novinky dostávat…

hromadné rozesílání, oslovení zákazníků

OHSAS 18001

ČSN OHSAS 18001 je mezinárodní norma Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky.…

BOZP, bezpečnost práce, rizika

Online Public Relations

Online Public Relations jsou všechny techniky běžného Public Relations, které je možné okamžitě použít a…

online public relations, internet, povědomí, komunikace

Ověření měřidla

Ověření měřidla – úkony prováděné autorizovaným metrologickým střediskem za účelem zjištění a potvrzení, že…

ověření, měřidlo, přesnost, metrologie, autorizovaný

Ověřování (verification)

Ověřování – potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivních důkazů, že specifikované požadavky byly splněny.

ověření, důkaz, ověření navrhování, projekt, požadované

Paretovské optimum

Paretovské optimum ukazuje rovnovážný stav společnosti, kdy žádný jedinec nebo skupina již nemůže dosáhnout…

Paretova analýza, diagram, metoda

Paretův princip

Paretův princip definoval Vilfred Pareto, italský ekonom. Přišel na to, že 80% majetku Itálie je v držení 20%…

Paretův diagram, paretovo pravidlo, optimum

Personální audit

Personální audit je audit, který systémově zjiš'tuje zda pracovníci jsou vhodní pro vykonávání dané pracovní…

personální audit, pracovní pozice, kvalifikace, odborná

Podnikatelský záměr

Podnikatelský záměr je plán, představa podnikání. Jedná se o popis aktivit, produktů a způsobů se kterými…

strategické cíle, plán, investor

poradce

Poradce je osoba, která svými zkušenostmi, znalostni poskytuje odborné rady a hledá optimální způsoby řešení…

poradce, rada, řešení, problém, zákazník

poradce ISO

Poradce ISO je odborník, který pomáhá do praxe zavádět, udržovat systémy a požadavky mezinárodních norem ISO…

poradce ISO, ISO 9001, efektivita, přidaná hodnota, ISO

Poradce Vlastní cesty

Poradce Vlastní cesty je člověk, který má praktické zkušenosti ve svém oboru (více oborech) a který hledá pro…

poradce, cesta, řešení, pomoc, životní rozvoj

poradenství

Poradentsví je obor specializující se na pomoc lidem při řešení jejich problémů a rozvoji jejich osobních…

poradenství, poradce, poradce vlastní cesty, pomoc

Porterův model

Porterův model je metoda určená ke zhodnocení tlaků působících na firmu z tržního prostředí. Hodnotí se tlak,…

analýza trhu, konkurence, rivalita

Power BI

Power BI je aplikace, která dokáže automaticky vytvářet reporty a vyhodnocovat KPI. Pomáhá při rozhodování,…

report, kpi, automatizace, podpora rozhodování

PPC reklama

PPC reklama znamená Pay per click, což znamená platba za kliknutí. V praxi to funguje tak, že inzerent…

ppc, reklama, platba za klik, pay per click, internet

Pracovní pozice

Firma pro dosažení výkonu využívá lidí. Pro jejcih správnou organizaci definuje pracovní pozice v organizační…

preventivní opatření

Preventivní opatření - je opatření, které předchází potenciálním nežádoucím jevům. Jeho cílem je odstranit…

preventivní opatření, nápravné opatření, ISO 9001

prezentace

Prezentace je cílené sdělení informací cílové skupině zvané posluchači. Je třeba využít všech komunikačních…

priorita

Priorita je vyjádření pro to, co je důležitejší, je třeba přednostně vyřídit. Prioritou se označují např.…

time management, priorita

Proces

Proces je soubor činností, které mění vstupy na výstupy za využití zdrojů. Výstupy z procesu se většinou opět…

co je to proces, činnosti, vstupy, výstupy, ISO

procesní přístup

Procesní přístup je aplikování systému procesů v organizaci s jejich identifikováním a vzájemným propojením.…

procesní přístup, proces, vzájemné působení, vazba

Projekt

Projekt je cílené, systematické zavedení velké změny, nového produktu, procesu, činnosti v předem určeném…

project management, změna

Přezkoumání (review)

Přezkoumání – činnost prováděná k určení vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti předmětu přezkoumání k…

Přezkoumání (review), dosažení cíle, vhodnost

Public Relations

Public relations (vztahy/vazby s veřejností) jsou techniky, metody a nástroje, pomocí kterých firma nebo…

public relations, povědomí, veřejnost, komunikace

Riziko

Riziko je nebezpečí nebo nezdar, který nám hrozí. Jedná se také o pravděpodobnost vzniku ztráty, poškození,…

risk, nebezpečí, ztráta, slabina, analýza rizik

SEO

SEO (Search Engine Optimization) - jedná se o způsob přípravy, práce a vedení webových stránek tak, aby…

seo, optimalizace, internet, vyhledávač, klíčové slovo

Schvalování

Definice schvalování – formální vyjádření souhlasu s návrhem nebo potvrzení, že osoba nebo předmět splňují…

schvalování, souhlas, podpis, potvrzení, elektronický

SIPOC

SIPOC je jednoduchá metoda pro popis procesů. Velká písmena jsou názvy anglických slov, která se používají v…

popis procesů, vstupy, výstupy, vztah dodavatel -

Sledovatelnost (traceability)

Sledovatelnost – schopnost vysledovat historii, použití nebo umístění toho, co je předmětem našeho zájmu

sledovatelnost, zpětně zjistit, použití, systém ISO

Smysl života

Smysl života je vlastně pochopení vlastního životního snažení. Kam se můj život ubírá a proč. Jakých cílů…

smysl života, cíl, kdo jsem

Sociální síť

Sociální síť je internetová platforma, médium pro setkávání a komunikaci lidí se stejným nebo podobným zajmem…

sociální síť, sociální skupina, zájem, internet, profil

Stakeholders – zájmové skupiny

V angličtině označované jako stakeholders v češtině někdy jako zájmové skupiny jsou různé subjekty, které…

stakeholder, zájmová skupina, investor

SWOT

SWOT analýza - analýza pro odhalení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb daného subjektu. SWOT…

analýza SWOT, matice SWOT, příležitost, hrozba

synergický efekt

Synergický efekt je výsledek, který je větší než součet účinku zapojených složek, účastníků do aktivit ve…

synergie, vazba, pozitivní myšlení, synergický efekt

Synergie

Synergie označuje aktivity a jevy, kdy dochází k tomu, že celkový výsledek je větší než prostý součet…

kreativita, vazba, pozitivní myšlení, synergický

systém kvality

Systém kvality je soubor procesů, pravidel, postojů, politik, které firma potřebuje pro výrobu kvalitních…

kvalita, systém, proces, iso 9001

školení

Školení je způsob předávání informací a znalostí účastníkům školení. Cílem je získat nové znalosti. V…

školení, znalost, informace, dovednost

Štíhlá výroba

Štíhlá výroba (Lean Manufacturing) je filozofie, metoda efektivní výroby, kde nedochází ke zbytečným ztrátám.…

snižování zásob, kontrola kvality, rušení čekání

Time management

Time management je část managementu zabývající se efektivním využíváním času. Jak rychle, s minimem času…

čas, efektivita, cíle, dotahování do konce

Toyota výrobní systém TPS

Toyota výrobní systém (TPS) je celý výrobní systém, který vytvořila firma Toyota. Systém je založen na…

výrobní systém, automobilový průmysl

trénink

Trénink je způsob získávání praktických dovedností. Trénink tělesný posiluje fyzickou kondici. Trénink…

trénink, dovednost, znalost, praxe

Typologie prodejního chování

Typologie prodejního chování se zabývá chováním zákazníka a způsoby jak připravit nabídku a se zákazníkem…

prodej, typologie, sociabilní, metoda

Validace (validation)

Validace – potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivních důkazů, že požadavky na specifické zamýšlené…

validace, prokázat, použití, činnost, pravděpodobnost

Vedení projektu

Vedení projektu je chopnost dovést úspěšně projekt do předem stanovaných výstupů, cílů s určenými zdroji. Vše…

riziko, project management, synergie

Verbální komunikace

Verbální komunikace je komunikace s využíváním slov (jazykem), hlasu. Tedy jaká slova, věty, vyjádření…

verbální komunikace

Vlastník procesu

Vlastníkem procesu je odpovědná osoba, která proces vytváří tak, aby přinášel firmě přidanou hodnotu v podobě…

proces, odpovědnost, efektivita

Vnitřní výnosové procento (Internal…

Je definováno jako diskontní úroková míra, při které je současná hodnota očekávaných budoucích cash flow z…

cash flow, investice, výdaj, úrok, míra

Výcvik

Výcvik je vzdělávání pracovníků jehož cílem je zvýšit kvalifikaci nebo odbornou způsobilost. Upevnit znalosti…

vzdělávání, školení, kurz, seminář, workshop

Vyjednávání 

Vyjednávání je komunikační proces výměny informací mezi stranami s různými postoji, názory, potřebami, motivy…

Workshop

Workshop je týmová vzdělávací metoda určená pro řešení konkrétních případů nebo naučení, či procvičení předem…

pracovní seminář, kurz, trénink, školení

Zkouška (Test)

Zkouška (test) – stanovení (hodnoty) jedné nebo několika charakteristik podle určitého postupu.

zkouška, test, postup, hodnota, dosažení

Zpětný odkaz

Zpětný odkaz je uvedení Vaší webové adresy na jiných webových stránkách. Návštěvník jiných webových stránek…

zpětný odkaz, síla webu, webová stránka, proklik, síť

Informace z praxe do mého emailu

Kvóty auditu
Mapa procesů
Koš - barva neshoda?
Diskriminace ISO
Formální strategie